واژگـان راه گشـای بیمــه ای

واژگـان راه گشـای بیمــه ای

 

 حادثه و درمان accident & health یکی از انواع بیمه است که شامل دو دسته می شود : حوادث شخصی و هزینه های درمان. در بیمه نامه های حوادث شخصی ، در ورت فوت یا جراحت ناشی از حادثه ، مبلغی به صورت یکجا یا دوره ای پرداخت می شود. بیمه هزینه های درمان ، هزینه های معالجه دار را می پردازد.

 

حادثه قهری (بلای آسمانیact of God  حادثه ای است که کسی در وقوع آن مقصر نیست مانند سیل ، زلزله ، طوفان و ... ) حادثه قهری بیمه پذیر است.

 

آکچوئر (محاسب نرخ بیمه)actuary فردی است که برای یک شرکت بیمه ، به فروش بیمه نامه اقدام می کند.

 

تمام خطرall risk  پوشش وسیع تری است که در بیمه اموال ارائه می شود و هر نوع زیان یا صدمه ای را که در بیمه نامه اولیه استثناء شده است نیز تحت پوشش قرار می دهد .

 

مقرری بیمه عمر annuity ترتیباتی است که بر اساس آن ، شرکت بیمه سالیانه درآمد منظمی به بیمه گذار پرداخت می کند. این مقرری معمولاً در بیمه زندگی و هنگامی حق بیمه به صورت یکجا پرداخت شده مطرح می شود (مقرری سالیانه ، امروزه در فواصل زمانی دیگری نیز قابل پرداخت است)

 

قاعده نسبی average clause

چنانچه بیمه گذار اموال خود را به اشتباه یا سهواً ، کمتر از قیمت واقعی آنها بیمه کرده باشد. در هنگام پرداخت خسارت به همان نسبت از خسارت پرداختی کسر می شود (ماده 10 قانون بیمه ایران) برای مثال اگر ارزش اعلام شده برای بیمه کردن اموال 20 درصد کمتر از قیمت واقعی آن باشد ، شرکت بیمه هم 20 درصد از خسارتهای به وجود آمده را کسر خواهد کرد و بقیه را به بیمه گذار می پردازد.

 

سرمایه بیمه زندگی benefit پولی است که شرکت بیمه بعد از ادعای خسارت یا در موقع تعیین شده به ذی نفع بیمه نامه می پردازد.

 

هزینه استهلاک bettement چنانچه بعد از حادثه ، تعویض یا تغییر اموال آسیب دیده ، بیمه گذار در وضعیتی بهتر از قبل از حادثه قرار گیرد ، مبلغی از خسارتها به صورت هزینه استهلاک کسر می شود . این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده از بیمه و ایجاد حوادث عمدی می شود.

 

دلال بیمه (کارگزار  broker شخصی است که طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعالیت دلالی بیمه را دارد و می تواند ضمن ارائه مشاوره به بیمه گذاران، برای اخذ پوشش بیمه ای به هر یک از شرکت های بیمه مراجعه کند.

 

بیمه ساختمان building insurance بیمه نامه ای است که بنای خانه یا دیگر ساختمان ها را در قبال خطرهای متعدد تحت پوشش قرار می دهد.

 

ظرفیت شرکت بیمه capacity توانایی شرکت بیمه برای صدور بیمه نامه و قبول پوشش بیمه ای را ظرفیت شرکت بیمه می گویند و به سرمایه ذخایر مالی شرکت بیمه وابسته است.

 

شرکت بیمه کپتیو (شرکتهای بیمه اختصاصی ) capacity insurance شرکت هایی هستند که معمولاً موسسات بزرگ تأسیس می کنند و تأمین مالی ریسک های مربوط به آن موسسه را بر عهده دارند.

 

گواهینامه certificate سندی است که بیمه گر اضافه بر بیمه نامه برای بیمه گذار صادر می کند تا به هنگام لزوم به مراجع ذیربط ارائه نماید تا نشان دهد که بیمه لازم را دارد . برای مثال ، گواهی بیمه برای کارفرمایان که به هنگام مراجعه مأموران به آنان نشان می دهند

 

ادعای خسارت claim هنگامی که بیمه گذار یا ذی نفع بر اساس شرایط بیمه نامه در پی دریافت خسارت از بیمه گر است به آن ادعای خسارت می گویند ( در زبان فارسی ، مترادف « خسارت » به کار می رود.

 

بیمه مشترک co-insurance این مفهوم هنگامی به کار می رود که چند شرکت بیمه در پوشش یک خطر معین سهیم می شوند و هر کدام بخشی از آن را به عهده می گیرند.

 

بیمه نامه های تجمعی زندگی collective life policies نوعی از بیمه نامه های گروهی زندگی است که عموماً سازمان های اعتباری برای پوشش خطر وصول نشدن وام های پرداختی به دیگران استفاده می کنند و ارتباطی به بیمه نامه های گروهی که کارفرمایان برای کارکنان خود می گیرند ندارد.

 

کارمزد commission درصدی از حق بیمه است که شرکت بیمه در ازای فروش هر بیمه نامه به نمایند ه یا کارگزار می پردازد.

 

بیمه جامع comprehensive insurance بیمه نامه ای است که مجموعه ای از خطرهای مشخص را تحت پوشش می گیرد.

 

شرایط بیمه نامه condition بیمه نامه ای است که در آن قواعدی مطرح می شود و بیمه گر و بیمه گذار باید آنها را رعایت کنند. برای نمونه ، بیمه گذار موظف است که از اموال تحت پوشش بیمه به نحو خوبی مراقبت کند.

 

خسارتهای تبعی cosequentional loss در برخی از بیمه نامه ها علاوه بر خسارتهای مستقیم و تبعی ناشی از حادثه هم تحت پوشش قرار می گیرد. برای نمونه در حادثه آتش سوزی یک واحد تولیدی ، کاهش یا قطع درآمد و سود ناشی از توقف فعالیت کارخانه هم تحت پوشش قرار می گیرد . بنابراین ، بیمه گر در قبال خسارتهای تبعی تعهدی ندارد مگر اینکه در بیمه نامه تصریح شده باشد.

 

بیمه نامه اثاث منزل contents policy بیمه نامه ای است که محتویات خانه را در قبال خطرهای متعدد تحت پوشش قرار می دهد.

 

شرط مقرری contigent annuities در برخی از بیمه نامه های زندگی شرط می شود چنانچه حادثه مشخصی اتفاق بیافتد شرکت بیمه مقرری پرداخت کند.

 

شرط قابل تبدیل convertible term اگر این شرط در بیمه نامه زندگی گنجانده شود بیمه گذار می تواند بیمه نامه زمانی خود را بدون نیاز به معاینات پزشکی مجدد به یکی از بیمه نامه های تمام عمر یا عمر و پس انداز تبدیل کند.

 

گواهی موقت cover note برگه ای است که تا هنگام آماده شدن بیمه نامه به بیمه گذار می دهند و سند موقت داشتن پوشش بیمه ای تلقی می شود.

 

بیمه بیماری وخیم critical illness در این بیمه چنانچه بیمه شده به بیماری وخیمی که زندگی وی را به خطر اندازد مبتلا شود ، شرکت بیمه مبلغی را به صورت یکجا به او پرداخت می کند.

 

بیمه عمر زمانی نزولی (سرمایه نزولی )decreaing term insurance طبق زشرطی که در برخی از بیمه نامه های زندگی قید می شود سرمایه بیمه نامه با گذشت هر سال به مقدار مشخصی کم می شود تا در نهایت به صفر برسد ، این شرط برای کسانی مفید است که با گذشت زمان نیاز آنان به پوشش بیمه ای کم می شود برای مثال کسانی که وام گرفته اند و هر ماه قسط آن را می پردازند.

 

مستمری معوق (مستمری تأخیری) deferred annuities چنانچه شروع پرداخت مستمری بعد از گذشت سال های مشخصصی از عمر یا رسیدن به سن مشخصی (معمولاً هنگام بازنشستگی) باشد ، به آن مستمری معوق می گویند.

 

سرمایه از کار افتادگی disability benefit دربیمه های زندگی چنانچه بیمه گذار به طور دایم از کار افتاده شود سرمایه از کار افتادگی به او پرداخت می کنند چنانچه بیمه شده بعد از کار افتادگی فوت کند وجه دیگری به بازماندگان وی پرداخت نخواهد شد.

 

پوشش مسئولیت کارفرما employer s liability converage یکی از انواع بیمه است که بیشتر کارفرمایان برای پوشش در قبال خسارتهای ناشی از حوادث هنگام کار که موجب صدمه به کارگران و ادعای خسارت می شود اخذ می کنند.

 

الحاقیه endorsement نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید . در واقع ، تغییراتی که بعداً در بیمه نامه به وجود می آید ، معمولاً از طریق صدور الحاقیه صورت می پذیرد.

 

بیمه نامه عمر مختلط پس انداز endowment policy یکی از انواع بیمه نامه های زندگی است که طبق آن بعد از مدت معینی یا در صورت فوت بیمه گذار (هر کدام زودتر باشد) سرمایه بیمه نامه پرداخت می شود.

 

بیمه نامه مازاد خسارت excess of loss policy در این بیمه نامه برای جلوگیری از افزایش هزینه های بیمه گر، حداقلی از خسارت را بیمه گذار پرداخت می کند. برای مثال خسارتهای تا سقف 10 هزار تومان را بیمه گذار پرداخت می کند ولی چنانچه خسارت بیشتر از این مقدار باشد همه آن را بیمه گر پرداخت خواهد کرد.

 

استثناآتexclusion  بخشی از قرارداد است که ادامه پوشش بیمه نامه را محدود می سازد . بر این مبنا در مواردی پوشش اموال ، اشخاص یا حادثه محدود می شود و در مواردی اصلاً تحت پوشش قرار نمی گیرد.

 

سرمایه مضاعف ex gratia payment در بیمه نامه های زندگی می توان شرط نمود که چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه فوت کند ، سرمایه پرداختی به ذی نفع دو برابر مقداری باشد که بر اثر فوت طبیعی پرداخت می شد.

 

بیمه صداقت و امانت کارکنان fidelity guarantee policy بیمه نامه ای سات که خطر ناشی از سوء نیت و خلافکاری کارکنانی را که به منابع مالی دسترس دارند تحت پوشش قرار می دهد.

 

بیمه غیر زندگی (عمومی general insurance بیمه هایی که دوره پوشش آنها کوتاه مدت و معمولاً یک سال است.

 

بیمه مسئولیت عمومی general liability insurance این بیمه نامه مسئولیت قانونی افراد را در قبال صدمه ، زیان یا هر زیانی که به طور ناخواسته به دیگران وارد آورد تحت پوشش قرار می دهد.

 

کارت سبز green card مدرکی است برای افرادی که در کشورهای دیگر رانندگی می کنند تا نشان دهند که آنان حداقل پوشش بیمه ای لازم را طبق قوانین کشور محل مسافرت را دارند. در صورت بروز حادثه ، خسارت در همان کشور ، نماینده دفتر کارت سبز پرداخت خواهد کرد.

 

بیمه عمر گروهی group life insurance بیمه نامه ای است که همزمان تعدادی از کارکنان یا کارگران یک سازمان را تحت پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه معمولاً در گروههای کارفرمایی و کارگری رایج است و کارفرما ، کارگران را به میزان چند برابر حقوق آنان بیمه عمر به شرط فوت می کند.

 

بیمه دائم درمانی گروهی group life insurance بیمه ای است که کارفرمایان اخذ می کنند تا کارگران یا کارکنان را در قبال هزینه درمان بیماری ها تحت پوشش قرار می دهند.

 

 

ارزیاب خسارت loss assessor شخصی که از طرف بیمه گذاران به مذاکره با بیمه گر درباره خسارت ادعا شده می پردازد.

 

بیمه بدنه کشتی و هواپیما marine aviation and transport این بیمه خسارت وارد شده به کشتی و هواپیما را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه باربری دریاییmarine aviation and transport  خسارت وارد شده به محموله وسایل حمل و نقل در هنگام بارگیری و تخلیه، با این بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.

 

موعد پرداختmaturity  تاریخی است که برای زمان پرداخت سرمایه بیمه های عمر و پس انداز توافق و تعیین شده و در آن هنگام ، سرمایه بیمه نامه و دیگر مزایای آن قابل پرداخت است.

 

بیمه خراب شدن ماشین آلات mechanical breakdown insurance پوشش هزینه خراب شدن ماشین آلات ، اتومبیل و لوازم منزل با این بیمه انجام می گیرد.

 

بیمه غرامت رهن mortgage indemnity insurance این بیمه زیان موسساتی را که وام رهنی می دهند تحت پوشش قرار می دهد تا چنانچه ملک یا کالای مورد رهن (مرتهن) کمتر از مقدار وام پرداختی فروخته شد آنها متحمل زیان نشوند و شرکت بیمه زیان آن را پرداخت کند.

 

بیمه نامه تضمین پرداخت اقساط وام رهنی mortgage payment protection policy پوشش این بیمه در مواردی است که پرداخت های ماهانه وام به عللی همچون حادثه ، بیماری یا بیکاری وام گیرنده انجام نشود.

 

بیمه نامه مانده بدهکار mortgage protection policy بر اساس این نوع بیمه نامه عمر ، در مواردی که وام گیرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت کند، شرکت بیمه پرداخت بقیه اقساط را بر عهده می گیرد.

 

بیمه نامه های جامع وام رهنی mortgage – related policies از این نامه ها ، هم به صورتوام رهنی استفاده می شود و هم به صورت نوعی وسیله پس انداز برای بازپرداخت وام در موعد مقرر به کار می رود.

 

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی motor insurance این بیمه مسئولیت های قانونی ناشی از استفاده از اتومبیل را که بر اثر زیان و خسارت به دیگر افراد وارد می شود، تحت پوشش قرار می دهد.

 

متقابل mutual شرکت بیمه ای است که مالک آن بیمه گذاران همان شرکت هستند.

 

بیمه جایگزینی با نو new – for – old این پوشش برای مواردی است که شئ صدمه دیده با شئ نو جایگزین شود و بیمه گر هزینه استهلاک و استفاده از شئ کهنه را از خسارت پرداختی کسر نکند.

 

تخفیف عدم خسارت no diam discount ; bonus هنگامی که در یک دوره پوشش (به ویژه در بیمه های اتومبیل ) بیمه گذار خسارتی از بیمه گر نگرفته باشد ، برای تجدید بیمه نامه در دوره بعد مقداری از حق بیمه به صورت تخفیف کاسته می شود.

 

بیمه مستمری گروهی occupational pensions مستمری که کارفرما برای کارگران تمهید می کند حق بیمه را کارفرما و کارگران می پردازند . مقدار مستمری به دو روش قابل محاسبه است : 1. بر اساس مزایای دریافتی کارگران که بر مبنای حقوق و سابقه خدمت آنان محاسبه خواهد شد. 2. بر مبنای مقدار حق بیمه های پرداختی و حاصل جمع ها هنگام بازنشستگی.

 

بیمه زیان پولی pecuniary loss این نوع بیمه هر نوع زیان مالی را که ممکن است به علت اختلال در فعالیت اقتصادی و وام های رهنی اتفاق افتد تحت پوشش قرار می دهد.

 

مستمری pension حقوقی است که بعد از بازنشستگی به افراد پرداخت می شود.

 

مستمری سالیانه pension loss حقوقی است که به طور سالیانه از محل بیمه نامه های مستمری قابل پرداخت است.

 

بیمه از کار افتادگی دایم permanent health insurance در این نوع بیمه نامه تا زمانی که بیمه گذار به علت حادثه یا بیماری قادر به کار کردن نباشد به وی حقوق پرداخت می شود . این پرداخت معمولاً تا هنگام بازنشستگی ادامه می یابد.

 

نرخ تداوم persistency نرخی است که بر اساس آن بیمه گذاران ، بیمه نامه عمر را نزد بیمه گر ادامه می دهند.

 

بیمه حوادث اشخاص personal accident insurance در این بیمه نامه چنانچه بیمه شده در حادثه ای مجروح شود ، بیمه گر مبلغ مشخصی به وی پرداخت می کند تا بعد از بازنشستگی درآمدی به صورت مستمری به وی پرداخت شود.

 

بیمه بدی آب و هوا pluvius insurance این بیمه زیان های ناشی از بدی آب و هوا را تحت پوشش قرار می دهد.

 

بیمه نامه policy سندی است که جزئیات کامل قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار در آن نوشته شده است.

 

بیمه گذار policyholder شخص یا سازمانی است که بیمه گر برای بیمه نامه صادر می کند و معمولاً منافع بیمه نامه به وی پرداخت می شود.

 

بیمه زیان ناشی از عملیات تروریستی pool re یک صندوق بیمه اتکایی است که با پشتیبانی دولت (انگلیس) زیان های بیَتر از 100 هزار پوند را که در نتیجه حملات تروریستی در انگلستان به بار آیند، پرداخت می کند.

 

حق بیمه premium مبلغی است که بیمه گذار برای بیمه به بیمه گر پرداخت می کند.

 

بیمه درمان خصوصی private medical insurance هزینه های معالجات پزشکی خصوصی با این بیمه نامه قابل پرداخت است.

 

بیمه نامه مسئولیت محصول product liability policy این بیمه تولیدکنندگان را در قبال مسئولیت زیان های ناشی از معیوب بودن محصولاتی که می فروشند تحت پوشش قرار می دهد.

 

بیمه نامه جبران غرامت (خسارت) حرفه ای professional indemnity insurance این بیمه نامه متخصصان رشته های مختلف را در قبال خسارت های ناشی از اشباهات و غفلت های هنگام کار تحت پوشش قرار می دهد.

 

بیمه اموال property damage این نوع بیمه ها ، اموال مشخصی را که ممکن است بر اثر حوادثی همچون آتش سوزی ، طوفان یا دزدی زیان ببینند یا خراب شوند تحت پوشش قرار می دهد.

 

برگه پیشنهاد proposal form برگه درخواست پوشش بیمه ای است که بیمه گذار تکمیل می کند.

 

پیشنهاد دهنده proposer شخص یا شرکتی است که برای گرفتن بیمه درخواست می کند.

 

بیمه نامه مسئولیت عمومی public liability policy مسئولیت های قانونی که بر اثر وارد آوردن صدمه یا زطان غیر عمدی به دیگران ایجاد می شود ، با این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.

 

نرخ rate مبنای تعیین قیمت بیمه است که معمولاً به صورت یک واحد پوشش بیان می شود . برای مثال 1000 ریال برای هر یک میلیون ریال سرمایه تحت پوشش که به آن نرخ یک در هزار گفته می شود.

 

بیمه اتکایی reinsurance بیمه اتکایی پوششی است که شرکت های بیمه می توانند با خرید آن ، همدیگر را در قبال خسارتهای بزرگ حمایت کنند.

 

بیمه نامه با قابلیت تعویق حق بیمه یکجا renewable single premiuim policy در برخی از بیمه نامه هایی که تمام حق بیمه آن یکجا پرداخت می شود ، بدون آن که در قرارداد ذکر شود ، بیمه گذار از این مزیت برخوردار است که می تواند حق بیمه را دیرتر پرداخت کند.

 

شرط تمدیدrenewable term  این شرط به بیمه گذار اختیار می دهد که بعد از دوره زمانی مشخصی ، بدون نیاز به ارائه مدارک پزشکی بیَتر ، بتواند دوره پوشش بیمه نامه خود را افزایش دهد ، مشروط به آن که سن بیمه شده به بالاتر از 65 سال نرسد.

 

اعلام برای تمدید بیمه نامه renewal notice نامه ای است که مدتی قبل از پایان اعتبار نامه ، برای بیمه گذار فرستاده می شود و از وی برای تمدید بیمه نامه و پرداخت حق بیمه دعوت بعمل می آید.

 

سرمایه افزوده reversionary bonus در بیمه های عمر توأم با مشارکت در منافع ، مبلغی که از محل سهم بیمه گذار در سود شرکت بیمه ، به سرمایه بیمه نامه افزوده می شود ، سرماطه افزوده نام دارد که در پایان مدت یا در صورت بروز حادثه قبل از موعد پرداخت ، قابل دریافت است.

 

بیمه نامه های پس انداز saving policies نوعی از بیمه نامه های زندگی است که از آنها به صورت وسیله ای برای پس انداز استفاده می شود.

 

بیمه نامه با حق بیمه یکجا single premium policy نوعی از بیمه نامه های بلند مدت است که تمام حق بیمه آن در یک نوبت به طور یکجا پرداخت می شود.

 

توان مالی برای ایفای تعهدات solvery premium policy مقدار ذخایر شرکت بیمه است به نحوی که تکافوی تعهدات شرکت را بنماید.

 

اصل جانشینی subrogation به موجب این اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانونی که ممکن است به علت آن حادثه متوجه بیمه گذار شده باشد به بیمه گر منتقل می شود

 

مستمری بیمه عمر گروهی group personal pensions کارکنانی که تحت سرپرستی یک کارفرما باشند با این بیمه تحت پوشش قرار می گیرند و بعد از بازنشستگی مبلغی را علاوه بر حقوق بازنشستگی به صورت مستمری از شرکت بیمه دریافت می کنند.

 

بیمه مسافرت و تفریح holiday insurance این بیمه وقایعی را مسافرت و تفریح امکان وقوع دارند تحت پوشش قرار می دهد پوشش این بیمه نامه معمولاً شامل هزینه حوادث شخصی ، هزینه درمان در خارج ، گم شدن چمدان و هزینه های لغو ناخواسته مسافرت است.

 

بیمه منزل مسکونی home service بیمه منزل مسکونی ، ساختمان و محتویات منزل مسکونی را همراه با هزینه های اضافی دیگر (مانند هزینه پیگرد قانونی افراد) تحت پوشش قرار می دهد.

 

مستمری آنی immediate annuities در این نوع بیمه ، شرکت بیمه بلافاصله بعد از فروش بیمه نامه یا مدت کوتاهی پس از آن ، پرداخت مستمری را آغاز می کند.

 

سرمایه افزایشی increasing در این نوع بیمه نامه زندگی ، سرمایه بیمه نامه با گذشت هر سال بر اساس درصد معینی از سرمایه اولیه افزایش می یابد. این بیمه نامه برای افرادی طراحی شده که به دلیل افزایش سالیانه حقوق توانایی پرداخت حق بیمه بیشتری دارند و ارزش زندگی آنان هم رو به افزایش است.

 

اصل جبران غرامت (خسارت) indemnityطبق این اصل بیمه گر خسارت بیمه گذار را فقط به مقداری خواهد پرداخت که بیمه گذار در شرایط بلافاصله قبل از حادثه قرار گیرد البته مقدار خسارت پرداختی هیچ گاه بیشتر از تعهد بیمه گر (سرمایه بیمه نامه) نخواهد بود . این تعریف در واقع مفهوم عملی بیمه و علت وجودی قراردادهای بیمه است.

 

سرمایه بر اساس شاخص index – linded در برخی از بیمه نامه های زندگی برای مقابله با تورم و کم شدن ارزش سرمایه بیمه نامه شرطی را می گذارند که سرمایه بیمه نامه موقع پرداخت بر اساس یک شاخص تعریف شده مثل شاخص قیمت سهام بورس یا ارزش طلا ، محاسبه و پرداخت می شود.

 

بیمه از کارافتادگی دایم individual permanent health insurance در این بیمه چنانچه بیمه شده بر اثر بیماری یا حادثه نتواند کار کند دستمزد وی تا هنگامی که بتواند کار کند یا تا زمانی که بازنشسته شود به وی پرداخت خواهد شد.

 

بیمه نامه انفرادی زندگی individual policy بیمه نامه ای که فرد با آن زندگی خود یا بستگان را تحت پوشش قرار دهد.

 

نفع بیمه پذیر insurance interest یکی از اصول فعالیت بیمه ای است که بر اساس آن هر فرد در صورتی می تواند پوشش بیمه ای اخذ کند که در صورت تحقق حادثه تحت پوشش ، به آن شخص زیان مالی وارد شود.

 

بیمه insurance خدمتی است برای جبران مالی پیامد وقایعی که ممکن است اتفاق بیافتد یا نیفتد.

 

شرکت بیمه insurance company شرکتی است که در ازای حق بیمه ای که دریافت می کند و بر اساس بیمه نامه ای که می فروشد ، خطرهایی را تقبل کرده و پیامد آنها را به صورت مالی جبران می کند . شرکت بیمه ممکن است به شکل « متقابل » (در تملک بیمه گذاران) یا «سهامی » (درتملک سهامداران ) باشد.

 

بیمه شده insured فردی که با بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است.

 

بیمه گر insured همان شرکت بیمه است.

 

واسطه بیمه ای intermediary همان دلال یا نماینده شرکت بیمه است.

 

 

 

سرمایه گذاری investment در اختیار گذاشتن پول نزد شخص دیگری در جهت استفاده از آن و بازگشت سود به صورت ثابت یا سود سهام که ممکن است ایجاد شود.

 

درآمد سرمایه گذاری investment income درآمدی است که بیمه گر از محل سرمایه گذاری حق بیمه هایی به دست می آورد که هنوز صرف پرداخت خسارت نشده است.

 

بیمه عضو موثر key person insurance چنانچه یکی از کارکنان کلیدی که ادامه فعالیت سازمان به وجود او وابسته است ، فوت کند ، این بیمه ، هزینه جایگزینی یا آموزش افراد جایگزینی وی و نیز کاهش سوددهی سازمان را پرداخت می کند.

 

بیمه هزینه های پیگرد قانونی legal expenses insurance طبق شرایطی که در این بیمه نامه قید شده ، هزینه پیگردهای قانونی تحت پوشش قرار می گیرد.

 

مقدار حق بیمه level premium حق بیمه ای است که طبق شرایط بیمه نامه به بیمه گر پرداخت می شود.

 

مسئولیت liability منظور، مسئولیت قانونی است که در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افراد یا خسارت وارد آمدن به اموال آنها برای شخص ایجاد می شود.

 

امید به زندگی life insurance متوسط طول دوره ای احتمالی است که افراد با توجه به سن فعلی ، سلامت و شغل شان زنده می مانند.

 

اعضای لویدزlioyd s member  افرادی هستند که بیمه نامه های لویدز را صادر می کنند. اینان تمام دارایی شخصی خود را برای پرداخت خسارتها ، تضمین می کنند.

 

لویدز لندن lioyd s of London بازار بیمه ای است که در قالب سندیکاها سازمان یافته و اغلب بیمه نامه ها را صادر می کند.

 

حق بیمه مازاد loading به معنای آن است که از بیمه گذار به علت موقعیت ویژه ، بیشتر از « میانگین » رشته بیمه مربوط ، حق بیمه دریافت شود.

 

بیمه مراقبت های طولانی long-term care insurance این بیمه هزینه مراقبت های طولانی را پوشش می دهد و بیشتر متوجه افراد کهنسالی است که در خانه سالمندان به مراقبت طولانی نیاز دارند.

 

بیمه های بلند مدت long-term insurance بیمه خطرهایی است که دامنه پوشش آنها در یک دوره بیشتر از یک سال است و حق بیمه آنها از ابتدا بر اساس دوره بلند مدت محاسبه می شود. این نوع قراردادهای بیمه ای همانند بیمه های زندگی و پس انداز، منبع سرمایه گذاری ارائه می کنند.

 

بازرس خسارت loss adjuster شخص مستقلی است که از شرکت بیمه دستمزد دریافت می کند و برای پاسخ به این پرسش ها به بررسی می پردازد: آیا خسارت ادعا شده تحت پوشش بیمه است و مربوط به بیمه گذارشرکت بیمه ؟ مقدار خسارت قابل پرداخت چقدر است؟

/ 0 نظر / 15 بازدید