زندگی

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟
فرمود چهار اصل:  
  دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم 
دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم   
دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش کردم 
دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم 

/ 0 نظر / 25 بازدید