30 کلید دوستی

30 کلید دوستی

      

Ñ

سعی کنید ابتدا خودتان را تغییر دهید و سپس دیگران را.

Ñ

ملایمت و دوستی همیشه قویتر از خشم و زور است.

Ñ

سعی کنیم حرف مردم را بفهمیم.

Ñ

گرسنگی عاطفی سخت تر از گرسنگی شکم است.

Ñ

تملق یعنی تحسین بی ارزش.

Ñ

خودتان را ملزم به لبخند زدن کنید.

Ñ

همیشه کاری کن که دیگران احساس کنند آدمهای مهمی هستند.

Ñ

اظهار وجود نیاز اساسی بیشتر است.

Ñ

در دیگران شوق انجام یک کار را برانگیزید.

Ñ

در لبخند بیشتر از اخم اطلاعات وجود دارد.

Ñ

خنده مکانیکی اثری ندارد.

Ñ

انسانی که لبخند بر لب دارد ثروتمند است.

Ñ

باشهامت ، اشتباه خود را بپذیرید.

Ñ

با پذیرفتن اشتباهات خود احساس کرامت کنید.

Ñ

گوش کردن کامل بهترین تحسین به گوینده است.

Ñ

آدمها از نام خود احساس غرور می کنند.

Ñ

قلب شاد چهره را می سازد و قلب غمگین روح و جان را می شکند.

Ñ

فقط در مورد خودتان حرف نزنید.

Ñ

سئوالاتی بپرسید که آدمها دوست دارندجوابش را بدهند.

Ñ

بگذارید دیگران آبروی خود را حفظ کنند.

Ñ

پول به تنهایی نمی تواند مردم را نزد هم نگه دارد.

Ñ

با پذیرفتن نظرات دیگران ، آنها را خلع سلاح کنید.

Ñ

اگر حق با شما نیست، سریع آن را بپذیر.

Ñ

با مشتهای گره کرده به سراغ کسی نروید.

Ñ

با تحسین و قدردانی صمیمانه شروع کنید.

Ñ

نسبت به دیگران دلسوزی کنید.

Ñ

دوستی جاده خوشبختی است.

Ñ

به حرفهای دیگران با ذهن باز گوش کنید.

Ñ

تحسین را جایگزین انتقاد کنید.

Ñ

بزرگترین وقایع ، ساعات پر هیاهو ما نیستند، بلکه آرام ترین آنها هستند.

/ 0 نظر / 16 بازدید