شجاعت یعنی چه ؟

شجاعت یعنی چه؟

'' محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود :

'' شجاعت یعنی این ''

و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته بود !  اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون ...استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند فکر می کنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟.......!!! دکتر شریعتی !!!

/ 0 نظر / 16 بازدید