30 کلید تقوای عملی از دیدگاه حضرت علی (ع)

30 کلید تقوای عملی از دیدگاه حضرت علی (ع)

Ñ

گفتارشان راست و سنجیده است

Ñ

در روش زندگی و در راه رفتن فروتن و متواضع اند.

Ñ

گوشهای خود را وقف شنیدن دانش سودمند ساخته اند.

Ñ

دیگران از شرشان در امانند.

Ñ

روح و نفسشان پاک و عفیف است.

Ñ

با صبر و استقامت در این چند روزه دنیا ، به راحتی و آسایش ابدی دست یافتند. آنها در شداید و گرفتاریها بردبار و صبورند.

Ñ

در روز بردبارانی دانا ، و نیکوکارانی پرهیزکارند ، علمشان با حلم توام است.

Ñ

با آگاهی و علم و معرفت عمل می کنند.در کسب دانش حریصند.

Ñ

اعمال خود را به چیزی نشمرده و از اعمال قلیل خویش راضی نیستند، اعمال نیک را انجام می دهند.

Ñ

اگر سکوت کند ، سکوتش او را مغموم نمی سازد .

Ñ

در حال غنی ، میانه رو هستند.

Ñ

در طریق هدایت با نشاط و چالاکند.

Ñ

روشنی چشمش در چیزی است که زوال در آن راه ندارد.

Ñ

برای آسایش دیگران خود را در سختی قرار می دهند، اما دیگران از جانب او در آسایش اند.

Ñ

هرگاه بر او ستم شود ، شکیبایی می کند تا خداوند انتقام او را بگیرد.

Ñ

علم و حلم را به هم آمیخته و گفتار را با کردار هماهنگ ساخته است.

Ñ

نفسش قانع است.

Ñ

کسی که به او ظلم کرده و پشیمان شده او را می بخشد.

Ñ

به آن کس که او را محروم کرده عطا می کند.

Ñ

گفتارش نرم است ، از گفته های زشت و ناسزا بر کنار است. مردم را به نامهای زشت نمی خواند.

Ñ

در موقع نعمت و آسایش سپاسگزار است.

Ñ

نسبت به کسی که دشمنی دارد ، ظلم روا نمی دارد . به خاطر دوستی با کسی مرتکب گناه نمی شود.

Ñ

قبل از اینکه شاهد و گواهی برضدش اقامه شود، خود به حق اعتراف می کند.

Ñ

آنچه به او سپرده اند ، ضایع نمی سازد.

Ñ

آنچه را به او تذکر داده اند ، به فراموشی نمی سپارد.

Ñ

همگان بر خیرش امیدوارند.

Ñ

مصیبت زده را شماتت نمی کند.

Ñ

درمحیط و امر باطل وارد نمی شوند.

Ñ

هیچگاه از دایره حق فراتر نمی روند.

Ñ

دوری کردنش از دیگران از روی کبر نیست ، برای پاک ماندن است ، نردیکیش به کسی به خاطر مکر و خدعه نیست.

/ 0 نظر / 15 بازدید