دروس کاردانی علو م قضایی

عناوین دروس کاردانی علوم قضایی دروس پیش نیاز   دروس تخصصی کد درس نام درس واحد پیش نیاز کد درس نام درس واحد پیش نیاز نظری عملی نظری عملی 70060 عربی پیش نیاز 1 2 0   70080 حقوق جزای عمومی 2  2   70030 70070 عربی پیش نیاز 2 2 0 70060 70090 حقوق بین الملل 2   70010 10003112 فارسی پیش دانشگاهی 2 0   70100 حقوق اداری 3   70010 10003113 زبان پیش دانشگاهی 2 0   70110 اصول فقه 2   70060   جمع 8   70120 متون فقه 1 2   70110           70130 قواعد فقه 2   70120 دروس عمومی 70150 حقوق تجارت 1 2   70010 کد درس نام درس واحد پیش نیاز 70160 حقوق تجارت 2 2   70150 نظری عملی 70170 حقوق مدنی 2 2   70040 10030 معارف اسلامی 1 2 0   70180 حقوق مدنی 3 2   70170 10140 فارسی عمومی 3 0   70190 حقوق مدنی 4 2   70180 10150 زبان خارجه 3 0   70200 آیین دادرسی مدنی 1 2   70040 10160 اخلاق و تربیت اسلامی 2 0   70210 آیین دادرسی مدنی 2 2   70200 10190 جمعیت و تنظیم خانواده  1 0   70220 آیین دادرسی کیفری 1 2   70080 10100 تربیت بدنی 1 0 1   70230 آیین دادرسی کیفری 2 2   70220   جمع  12   70240 اجرای احکام مدنی و کیفری 2   70230و 70210 دروس اختیاری 70250 آیین نگارش مکاتبات اداری 2   10150 کد درس نام درس واحد پیش نیاز 70260 حقوق جزای اختصاصی 3   70080 نظری  عملی 70270 ادله اثبات دعوی 2   70190 7030 حقوق ثبت 1 0   70280 پزشک قانونی 2   70080 70310 جرم شناسی 1 0   70290 حقوق کار و بیمه های اجتماعی 2   70190 70320 بایگانی اسناد و مدارک 1 0   70300 اخلاق کارگزان  1   10160 70330 حقوق بانکی 1 0     جمع 45   70340 حقوق بیمه 1 0   دروس پایه 70350 پلیس علمی 1 0   کد درس نام درس واحد پیش نیاز 70360 کارآموزی علمی   1   نظری عملی 70370 مبانی مدیریت دولتی 1 0   70010 مقدمه علم حقوق 2 0   70380 مبانی جامعه شناسی 1 0   70020 حقوق اساسی 3 0   70390 حقوق ثبت 1 0   70030 حقوق جزای عمومی 1 2 0     آشنایی با مبانی دفاع مقدس 2 0     70040 حقوق مدنی 1 2 0 70010 دانشجو موظف است از عناوین فوق 5 واحد را بگذراند   70050 آمار و انفورماتیک 0.5 0.5       جمع 10   تذکر : گذراندن دروس روخوانی قرآن و وصایای امام علاوه بر دروس عمومی فوق الزامی است .

/ 0 نظر / 15 بازدید