ابجد

اَبجَد: نامی برای ترکیب و تنظیم حروف هجا بر غیر ترتیب معمولی میباشد و چون نخسین حروف مرکبه ((ابجد)) است از این جهت این الفبا را ابجد می گویند . ترکیب و ترتیب و تلفظ الفبای ابجدی بدین گونه است . اَبجَد ، هَوُز ، حُطی ، کَلَمن ، سَعفَص ، قَرَشَت ، ثُخِذ ، ضَظَغ .

در پاره یی از حوادث تاریخی و تاریخ ولادتها و وفاتها و محاسبات و شماره گذاری از حروف ابجد به جای اعداد استفاده می کنند و آن را حساب جُمَل می نامند . هر یک از حروف الفبای ابجدی بجای عددی برابر جدول زیر بکار برده می شود :

 

حرف

عدد

 

حرف

عدد

 

حرف

عدد

ا

1

 

ک

20

 

ر

200

ب

2

 

ل

30

 

ش

300

ج

3

 

م

40

 

ت

400

د

4

 

ن

50

 

ث

500

ه

5

 

س

60

 

خ

600

و

6

 

ع

70

 

ذ

700

ز

7

 

ف

80

 

ض

800

ح

8

 

ص

90

 

ظ

900

ط

9

 

ق

100

 

غ

1000

ی

10

 

 

 

 

 

 

 

برای تعیین اعداد میانه ی عقود از ترکیب حروف عشرات با حروف آحاد رقم مقصود بدست می آید بنابراین رقم 12 بدینگونه " یب" و عدد 16 " یو" ترکیب می شود .

/ 0 نظر / 14 بازدید