11 سئوال درباره ماشین آلات

11 سئوال درباره ماشین آلات

1. -پنج خاصیت مهم روغنهای موتور را نام ببرید.؟

1-     گرانروی مناسب

2-      مقاومت در برابر حرارت و اکسیژن هوا و تجزیه شدن

3-     جلوگیری از زنگ زدن و خوردگی و ساییدگی قطعات نماید.

4-      دارای مواد پاک کننده و معلق که باعث پاک کردن ذرات و رسوبات از لابه لای  قطعات

5- مقاومت در برابر کف کردن

 

2-طول عمر روغن موتور به چه عواملی بستگی دارد ؟

1-     غلظت یا گرانروی

2-      میزان مقاومت در برابر اکسید شدن

3-      میزان TBN  ( خاصیت قلیایی) مقاومت در برابر اسید

4-      به طور کل به میزان افزودنیهای مجاز روغن بستگی دارد.

5-      میزان حرارت محیط قسمت کار روغن

 

3-کدام خصوصیت روغن باعث از بین رفتن اسید بوجود آمده در موتور می شود؟

-          میزان TBN  خاصیت قلیائی روغن باعث از بین رفتن اسید سولفوریک ـ اسید سولفور و اسیدهای آلی بوجود آمده می گردد.

 

4-کدام ماده افزودنی باعث از بین رفتن رسوبات داخل موتور می شود و چگونه ؟

-          مواد پاک کننده ـ با جذب و شستشوی مواد رسوبات حاصل از احتراق و غیره در داخل کارتر باعث از بین بردن رسوبات داخل موتور می شود.

 

5-استراتژیهای مختلف نگهداری و تعمیرات سیستمهای مکانیکی را نام ببرید.

1-     روش P.M  روش سنتی سرویس و طبق جدول زمانبندی

2-      روش CM استفاده از آنالیز روغن سیستم های  مختلف

3-      روش BM تعمیرات پس از بوجود آمدن عیوب

 

6-CM را بطور اختصار تعریف کنید.

 ( CM )Condition Monitoring مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن به وسیله اطلاعات از درون سیستم

 

7-منافع اقتصادی حاصل از اجرای CM را نام ببرید.

    منافع اقتصادی  حاصل از CM  که منجر به:

1-     صرفه جوئیهای مستقیم (کاهش مصرف قطعات و دستمزد و مواد مصرفی)

2-      صرفه جوئیهای غیر مستقیم ( افزایش عمر دستگاه جلوگیری از توقفهای زنجیره ای )

 

8-با اجرای CM می توان چه اطلاعاتی را از سیستم کسب کرد.

1-     اطلاعات راجع به قطعات مختلف سیستم که درچه وضعی قرار دارند. و کنترل و شناسائی عیب قسمتهای مختلف از طریق بررسی مواد موجود در روغن آنالیز شده توسط آزمایشگاه

2-      شناخت و اطلاعات راجع به کیفیت روغن و قطعات مصرفی در تعمیرات

3-      اطلاعات راجع به کیفیت کار دستگاه و راننده آن

 

9- راههای کنترل نفوذ سیلیس (خاک) به داخل موتور را نام ببرید.

1-     بازدید فیلتر ار نظر کیفیت

2-      کنترل نحوه نگهداری فیلتر قبل از مصرف

3-     کنترل نحوه حمل فیلتر به منظور نصب بر روی دستگاه

4-      کنترل نحوه تمیز کردن فیلتر

5-      کنترل نحوه نصب بر روی موتور

6-      کنترل مسیر هوا

7-      کنترل نشتی ها در قسمت های مختلف

 

10- مشکلات حاصل از آلودگی  آب و روغنن قسمتهای مختلف مکانیکی را نام ببرید.

1-     باعث ایجاد کف می شود .

2-      باعث تغییر و یکسوزیته می شود .

3-      باعث لجن شدن روغن می شود.

4-      بخاطر حل نشدن آب در روغن ، آب بصورت حباب در روغن ظاهر شده و در زمان روغنکاری قسمتهایی که روغن تحت فشار و بصورت فیلم روغن وارد محفظه بین دو قطعه می شود( بطور مثال در محفظه بین یاتاقانها و میل لنگ ) حباب تشکیل شده باعث عدم روغنکاری محل حباب شده و در نتیجه دو قسمت تماس مستقیم با هم داشته و باعث سایش خواهد شد.

11-روش مناسب اجرای CM در یک سازمان که بتوان با این روش به نتیجه مطلوب رسید چیست.آنرا شرح دهید. پیشنهاد شما برای سازمان مطبوعتان چیست .

1-     انجام صحیح نمونه گیری با برنامه ریزی منظم

2-      تحلیل مناسب توصیه های CM  مبتنی بر شناخت از ماشین با استفاده از سوابق

3-      اجرای صحیح دستورات ناشی از CM

4-      مستندسازی دستاوردهای فنی و اقتصادی ( برآورد هزینه و صرفه جویی)

 پیشنهاد می شود : با آموزش شخص یا اشخاصی به خصوص در کلیه مناطق که پیگیری و اجرای برنامه CM توسط آن فرد انجام و پیگیری گردد.

 

 

 

    

/ 0 نظر / 18 بازدید