فقر امت

انی ما اخاف علی امتی الفقر لکن اخاف علیهم سوء التدبیر

من از فقر امتم بیم ندارم ، آنچه بر امتم بیمناکم سوء تدبیر است .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   رسول اکرم (ص)

/ 0 نظر / 30 بازدید