منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی                                             

حقوق مدنی:

1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین.................................... ..............دکتر سید حسین صفایی

2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت...................................... ......................دکتر ناصر کاتوزیان

3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی................................... ...................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی

4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی........................................ ....................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان

5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.................................... .....................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی

6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان

7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث............................................ ..........دکتر ناصر کاتوزیان

8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی........................................ .................دکتر ناصر کاتوزیان

9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

حقوق تجارت:

10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................. ...............دکتر اسکینی-دکتر عرفانی

11) قانون تجارت

12) قانون تصفیه امور ورشکستگی

13) قانون صدور چک

آیین دادرسی مدنی:

14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی.................................. ..........دکتر سید محسن محمدزاده افشار

15) کتاب های دکتر شمس

16) قانون آئین دادرسی جدید

17) قانون اجرای احکام مدنی

متون فقه:

18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)................................................ ....................دکتر شیروانی- جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری

19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی.......................................... ................رضا شکری نشر پردازش

 

متون حقوقی:

20) Law text

21) Law made simple

22) G.C.S.E law

نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.

/ 0 نظر / 15 بازدید