آیین نامه انضباط کار - نمونه پیشنهادی

در جهت اجرای تبصره 2 ماده 27 قانونکار جمهوری اسلامی ایران و مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آئین نامه های انضباط کار در کارگاههای مصوب 8/2/1370 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی آئین نامه انضباط کار که برای سهولت منبعد (آئین نامه ) نامیده می شود مشتمل بر پنج فصل بشرح زیر تدوین می گردد.

فصل اول : مقررات کلی

فصل دوم : مقررات تشویقی

فصل سوم : مقررات انضباطی (تخلفات )

فصل چهارم : مقررات اجرایی

فصل پنجم : مقررات جانبی

 

فصل اول - مقررات کلی

ماده 1-  این آئین نامه برای کلیه کارگران کارگاه لازم الرعایه می باشد.

ماده 2- بمنظور حسن اجرای آئین نامه انضباط کار در هر کارگاه کمیته ای به نام کمیته انضباط کار که برای سهولت در این آئین نامه منبعد (کمیته ) نامیده می شود تشکیل می گردد. (1)

ماده 3- کارفرما یا نماینده قانونی وی موظف است یک نسخه از آئین نامه انضباط کار را که پس از تنظیم به تائید اداره کار و امور اجتماعی محل رسیده است جهت آگاهی کارگران در تابلوی اعلانات نصب نموده و عنداللزوم و نیز با پیشنهاد کمیته جهت توجیه مفاد آئین نامه انضباط کار و یا سایر مقررات جلسات لازم تشکیل دهد.

 

 

1-  چگونگی ترکیب اعضاء و اختیارات و وظائف کمیته در فصل چهارم توضیح داده شده است.

 

فصل دوم مقررات تشویقی

 

به منظور بالا بردن سطح کارآیی کارگران و رسیدن به حد خود کفایی مقررات تشویقی زیر برای کارگران واجد شرایط در نظر گرفته شده است.

ماده 4 – تشویق معمولی

الف - شرایط تشویق معمولی :  تشویق معمولی شامل کارگرانی می شود که کلیه موارد مندرج در جدول شماره یک تشویقات معمولی و حداقل یک مورد از موارد جدول شماره دو تشویقات معمولی را رعایت نماید. (1)

ب – روش ارزیابی : سرپرست یا مدیر یا شخصی که عملاً سمت سرپرستی مستقیم کارگر در کارگاه را بعهده دارد ضمن ارزیابی کار وی همه ماهه با توجه به موارد پیش بینی شده در جدول 1 و 2 تشویقات معمولی امتیاز استحقاقی کارگری را که برای تشویق مناسب تشخیص داده است حداکثر تا بالاترین امتیاز پیش بینی شده برای هر مورد در محل مربوط منعکس نموده و در پایان شش ماه ، پس از درج معدل امتیازات در ستون مربوطه جداول 1  و2 تشکیل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیته تحویل می نماید.

توضیح : ارزیابی تشویقی از اولین ماهی شروع می شود که آئین نامه در آن کارگاه به اجرا درآمده است برای افرادیکه در ماههای بعد به استخدام در آیند معدل امتیازاتشان استثنائاً برای بار اول به نسبت ماههای باقیمانده
(1 تا 6 ماه ) محاسبه می شود.

ج – نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیته : کمیته پس از دریافت جداول و بررسیهای لازم حاصل جمع میانگین ها را ملاک تشویق قرار داده و به نسبت هر 10 امتیاز یک روز مزد و مزایا و یا یک روز مرخصی با استفاده از مزد و مزایا یا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه (به انتخاب مدیریت ) بعنوان پاداش در نظر گرفته و برای اجراء به مدیریت اعلام خواهد نمود . مشروط به اینکه میانگین امتیاز هیچیک از موارد جدول شماره یک و حداقل میانگین یک مورد از جدول شماره دو تشویقات معمولی از 70% حداکثر امتیاز پیش بینی شده کمتر نباشد. (2)

کمیته در صورت لزوم می تواند با توجه به امکانات موجود علاوه بر پاداش نقدی فوق الذکر مطابق بندهای

 

 

1- برای تشویق معمولی جدول شماره یک و دو در نظر گرفته شده که در صفحات 4 و 5 آمده است.

2- شرح حداکثر امتیاز در پاورقی جدول شماره یک تشویقات معمولی در صفحه 4 آمده است.

 

جدول شماره یک تشویقات معمولی

     

نام و نام خانوادگی :                                                                 شغل کارگر :                                           قسمت (محل ) کار کارگر :

          

ردیف

شرح موارد

حداکثر امتیاز متعلقه به هر مورد (٭)

امتیاز متعلقه در شش ماه

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

معدل امتیازات

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٭5 ٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده جدول :                                      سمت :                                   تاریخ تکمیل :

 

 

٭   حداکثر امتیاز ، بالاترین امتیازی می باشد که بعد از تشکیل کمیته ، با توجه به ویژگیهای کارگاه توسط اعضاء کمیته برای هر یک از موارد مندرج در جدول در نظر گرفته شده و در ستون مربوطه منعکس و سپس جهت اجراء به مدیریت کارگاه ارائه می گردد. این امتیازات که بهر حال هیچیک بیشتر از 10 نخواهد بود در شروع کار اعضاء بعدی کمیته قابل تجدید نظر می باشد . کمیته می تواند برای این امر از نظر مشورتی مشاوران و کارشناسان کارگاه استفاده نماید.

٭٭ در صورتیکه با توجه به ویژگیهای فعالیت کارگاه کمیته مورد دیگری را بری تشویق معمولی تشخیص دهد می تواند با اطلاع و تائید اداره کل کار و امور اجتماعی مرکز استان یک مورد در ردیف 5 جدول اضافه نموده و امتیازتش را نیز مانند سایر موارد این جدول ارزیابی و محاسبه نماید.

 

جدول شماره دو تشویقات معمولی

         

نام و نام خانوادگی :                                                                شغل کارگر :                                           قسمت (محل ) کار کارگر :

          

ردیف

شرح موارد

حداکثر امتیاز متعلقه به هر مورد (٭)

امتیاز متعلقه در شش ماه

میانگین

امتیازات

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

1

مشارکت فعال و موفقیت آمیز در امر افزایش سطح مهارت کارگران بنا به توصیه مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

کوشش موثر در امر افزایش سطح مهارت شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

مراقبت و نگهداری فوق العاده از تجهیزات و ابزار کار مربوط به کارگر و اطلاع بمسئولین برای سرویس بموقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

فعالیهای موثر در ترویج و نشر فرهنگ اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٭5 ٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٭6٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٭7٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده جدول :                                      سمت :                                   تاریخ تکمیل                             :

 

٭ - به زیر نوریس (٭) جدول شماره یک تشویقات معمولی مراجعه شود.

٭٭ - به زیر نویس (٭٭) جدول شماره یک تشویقات معمولی مراجعه شود با این تفاوت که در این جدول بجای یک مورد ، تا 3 مورد را می توان انتخاب نمود.

 

 

ماده 5

تشویق موردی

الف ) شرایط تشویق موردی : تشویق موردی شامل کارگرانی می گردد که حداقل یک مورد از بندهای مندرج در جدول تشویقات موردی را انحام دهند . (1)

ب ) روش ارزیابی : کارگری که یک یا چند مورد از جدول تشویقات موردی را انجام داد کارش توسط سرپرست ، مدیر و یا هر شخصی که در کارگاه عملاً سرپرستی مستقیم وی را بعهده دارد ارزیابی شده و در ردیف های مربوطه جدول ، امتیازی اخذ می نماید سپس ظرف 10 روز جدول امتیازات بهمراه گزارش کار کارگر برای بررسی و اتخاذ تصمیم کمیته توسط مدیر کارگاه به کمیته مذکور تحویل می گردد.

توضیح : در صورتیکه کارگری خود را محق به دریافت امتیاز بداند و مدیر یا سرپرست مربوطه بعللی وی را محق ندانسته و برای تشویق اقدامی ننمایند و یا اینکه کارگر به امتیاز داده شده ازطرف مدیریت یا سرپرست اعتراض داشته باشد می تواند مستقیماً همراه با مدارک و دلائل کافی جهت ارزیابی کار یا طرح خود به کمیته مراجعه نماید.

ج : نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیته : کمیته پس از دریافت جدول امتیازات و گزارش کاری و یا اعتراض کارگر ، بمنظور رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه می دهد ، کمیته می تواند با دعوت از مسئولان و کارشناسان فنی مربوط در جلسات خود از نظریات مشورتی آنان استفاده نماید.

کمیته پس از تعیین امتیاز نهائی به نسبت هر پنج امتیاز یک روز مزد و مزایا و یا یک روز مرخصی با استفاده از مزد و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه بعنوان پاداش در نظر گرفته و برای اجرا به مدیریت اعلام خواهد نمود . )

کمیته در صورت لزوم می توانند با توجه به امکانات موجود علاوه بر پاداش نقدی فوق الذکر مطابق یک یا چند بند از بندهای ذیل ، کارگر را مورد تشویق قرار دهد :

-         ترتیب ملاقات با مقام رهبری

-         ترتیب ملاقات با رؤسای قوای مقننه ، مجریه ، و دیگر مقامات مملکتی

-         ترتیب معرفی  از طریق رسانه های گروهی

 

 

 

 

1- تشویق در حضور کارگران و درج در پرونده توسط کارفرما

 

توضیح 1 :

در صورتی که سرپرست کارگر یا مدیریت و نیز کمیته از نظر پاداش نقدی ارزش کار و یا طرح کارگر را استثنائاً بیش از حداکثر امتیاز پیش بینی شده تشخیص دهد ، پس از تعیین امتیاز و پاداش متعلقه به شرط تائید اداره کل کار و امور اجتماعی محل آن پاداش را به کارگر اعطاء خواهد نمود.

توضیح 2 :

کمیته پس از تشویق می بایبست یک نسخه از طرح ارائه شده کارگر را جهت اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

 

جدول تشویقات موردی

نام و نام خانوادگی :                           شغل کارگر :                     قسمت (محل ) کار کارگر :

شماره ردیف

شرح موارد

حداکثر امتیاز متعلقه به هر مورد ٭

امتیاز متعلقه به نظر سرپرست مستقیم کارگر

امتیازمتعلقه به نظر کمیته

 

1

1-1

2-1

3-1

 

ارائه طریق عملی و موردقبول جهت کاستن ضایعات (٭٭ )

 

 

 

 

2

1-2

2-2

3-2

ارائه طریق عملی و مورد قبول در بهبود کمی و کیفی تولید و فعالیت کارگاه

 

 

 

 

3

1-3

2-3

3-3

ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلی بمنظور بهبود شرایط کار

 

 

 

 

4

1-4

2-4

3-4

هوشیاری و اقدام بموقع در موارد حساس که باعث جلوگیری از بروز حوادث و خسارات جانی و مالی میگردد

 

 

 

 

5

1-5

2-5

3-5

 

انجام تعمیرات و خدمات فنی و اساسی و مهم و خارق العاده بدستور مدیریت

 

 

 

 

ادامه جدول تشویقات موردی

6

1-6

2-6

3-6

  

اختراع و ابتکار مؤثر در امور کارگاه

 

 

 

 

٭٭٭

7

1-7

2-7

3-7

 

 

 

 

٭٭٭

8

1-8

2-8

3-8

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده جدول :                سمت :                تاریخ تکمیل  :

 

(٭) ستون حداکثر امتیاز در هر مورد در این جدول برابر 100 (صد ) می باشد.

(٭٭ )  نظریه تنوع نوع فعالیت کارگاهها ، کمیته هر کارگاه می تواند با توجه به ویژگیهای کارگاه و فعالیت آن هر یک از موارد پیش بینی شده در این جدول را حداکثر به سه بخش کوچکتر تقسیم نماید . سپس برای هر بخش امتیازی در نظر بگیرد . البته باید توجه داشت که مجموع این امتیازات (سه بخش کوچکتر ) از حداکثر امتیاز تعیین شده برای هر مورد ببشتر نباشد.

(٭٭٭ ) با توجه به ویژگیهای فعالیت کارگاه ، کمیته می تواند یک یا دو مورد دیگر از تشویقات موردی را با تائید اداره کار محل به جدول فوق اضافه نماید.

 

 

فصل سوم مقررات انضباطی (تخلفات )

 

ماده 6 :

در این آئین نامه منظور از تخلفات آندسته از تخلفاتی است که جرائم جزایی نداشته و در مراجع قضایی قابل تعقیب  نباشد ولی اخلال و بی نظمی در محیط کارگاه را فراهم آورد.

ماده 7 :

چنانچه بر اثر اقدام مدیریت با نمایندگان قانونی او

/ 0 نظر / 112 بازدید