تدلیس چیست ؟

تدلیس به معنای فریب دادن طرف معامله است پس هرگاه فروشنده ای در معامله وصفی موهوم یا عیبی را بپوشاند عمل او را تدلیس گویند . 

عمل تدلیس جرم محسوب گردیده و قانون گذار برای شخص خاطی محازات صرفنظر از جبران خسارت ، حبس از شش ماه تا پنج سال پیش بینی کرده است .

مواد 438 و 439 قانون مدنی مصرح بر این موضوع میباشند . 

/ 0 نظر / 23 بازدید