فرم های اداری و استخدامی

 

تعهدنامه

 

اینجانب..............................فرزند ............................. به شماره شناسنامه.................................. صادره از ..................... متولد..................به  آدرس ...........................................

در کمال صحت و سلامت عقلی و به دور از هرگونه فشار و یا اکراهی از جانب غیر ، اذعان می نمایم که ملتزم و متعهد میشوم از اموال و وسایل شرکت ................... از هر نوع و تحت هر عنوان که باشد مراقبت لازم و کافی را نمایم . در غیر اینصورت اینجانب صرف نظر از مسئولیت قانونی در قبال شرکت  مذکور ، حق هرگونه ادعا اعم از کیفری و یا حقوقی را از خود سلب و ساقط می نمایم . 

 

 

امضا

 

اثر انگشت

 

مدارک مورد نیاز اشتغال

شرکت 

کدپرسنلی  : . . . . . . . . . . . .

مـدارک مـورد نیـاز آقـای / خـانم  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

الف ) اموراداری شرکت : دا ندا نیا نا  

 

1- فرم اطلاعات فردی

 

2- فرم عضویت در بیمه ایران 

 

3-  فرم پرسشنامه نویسی  (در صورت نداشتن شماره بیمه الزامی است )

 

4 -

 

5-
/ 0 نظر / 16 بازدید