کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱


از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟
فرمود چهار اصل:  
  دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم 
دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم   
دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش کردم 
دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم 

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش