کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩

انی ما اخاف علی امتی الفقر لکن اخاف علیهم سوء التدبیر

من از فقر امتم بیم ندارم ، آنچه بر امتم بیمناکم سوء تدبیر است .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   رسول اکرم (ص)

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :






ساعت فلش



ساعت فلش