کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

در جهت اجرای تبصره 2 ماده 27 قانونکار جمهوری اسلامی ایران و مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آئین نامه های انضباط کار در کارگاههای مصوب 8/2/1370 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی آئین نامه انضباط کار که برای سهولت منبعد (آئین نامه ) نامیده می شود مشتمل بر پنج فصل بشرح زیر تدوین می گردد.

فصل اول : مقررات کلی

فصل دوم : مقررات تشویقی

فصل سوم : مقررات انضباطی (تخلفات )

فصل چهارم : مقررات اجرایی

فصل پنجم : مقررات جانبی

 

فصل اول - مقررات کلی

ماده 1-  این آئین نامه برای کلیه کارگران کارگاه لازم الرعایه می باشد.

ماده 2- بمنظور حسن اجرای آئین نامه انضباط کار در هر کارگاه کمیته ای به نام کمیته انضباط کار که برای سهولت در این آئین نامه منبعد (کمیته ) نامیده می شود تشکیل می گردد. (1)

ماده 3- کارفرما یا نماینده قانونی وی موظف است یک نسخه از آئین نامه انضباط کار را که پس از تنظیم به تائید اداره کار و امور اجتماعی محل رسیده است جهت آگاهی کارگران در تابلوی اعلانات نصب نموده و عنداللزوم و نیز با پیشنهاد کمیته جهت توجیه مفاد آئین نامه انضباط کار و یا سایر مقررات جلسات لازم تشکیل دهد.

 

 

1-  چگونگی ترکیب اعضاء و اختیارات و وظائف کمیته در فصل چهارم توضیح داده شده است.

 

فصل دوم مقررات تشویقی

 

به منظور بالا بردن سطح کارآیی کارگران و رسیدن به حد خود کفایی مقررات تشویقی زیر برای کارگران واجد شرایط در نظر گرفته شده است.

ماده 4 – تشویق معمولی

الف - شرایط تشویق معمولی :  تشویق معمولی شامل کارگرانی می شود که کلیه موارد مندرج در جدول شماره یک تشویقات معمولی و حداقل یک مورد از موارد جدول شماره دو تشویقات معمولی را رعایت نماید. (1)

ب – روش ارزیابی : سرپرست یا مدیر یا شخصی که عملاً سمت سرپرستی مستقیم کارگر در کارگاه را بعهده دارد ضمن ارزیابی کار وی همه ماهه با توجه به موارد پیش بینی شده در جدول 1 و 2 تشویقات معمولی امتیاز استحقاقی کارگری را که برای تشویق مناسب تشخیص داده است حداکثر تا بالاترین امتیاز پیش بینی شده برای هر مورد در محل مربوط منعکس نموده و در پایان شش ماه ، پس از درج معدل امتیازات در ستون مربوطه جداول 1  و2 تشکیل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیته تحویل می نماید.

توضیح : ارزیابی تشویقی از اولین ماهی شروع می شود که آئین نامه در آن کارگاه به اجرا درآمده است برای افرادیکه در ماههای بعد به استخدام در آیند معدل امتیازاتشان استثنائاً برای بار اول به نسبت ماههای باقیمانده
(1 تا 6 ماه ) محاسبه می شود.

ج – نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیته : کمیته پس از دریافت جداول و بررسیهای لازم حاصل جمع میانگین ها را ملاک تشویق قرار داده و به نسبت هر 10 امتیاز یک روز مزد و مزایا و یا یک روز مرخصی با استفاده از مزد و مزایا یا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه (به انتخاب مدیریت ) بعنوان پاداش در نظر گرفته و برای اجراء به مدیریت اعلام خواهد نمود . مشروط به اینکه میانگین امتیاز هیچیک از موارد جدول شماره یک و حداقل میانگین یک مورد از جدول شماره دو تشویقات معمولی از 70% حداکثر امتیاز پیش بینی شده کمتر نباشد. (2)

کمیته در صورت لزوم می تواند با توجه به امکانات موجود علاوه بر پاداش نقدی فوق الذکر مطابق بندهای

 

 

1- برای تشویق معمولی جدول شماره یک و دو در نظر گرفته شده که در صفحات 4 و 5 آمده است.

2- شرح حداکثر امتیاز در پاورقی جدول شماره یک تشویقات معمولی در صفحه 4 آمده است.

 

جدول شماره یک تشویقات معمولی

      

نام و نام خانوادگی :                                                                 شغل کارگر :                                           قسمت (محل ) کار کارگر :

          

ردیف

شرح موارد

حداکثر امتیاز متعلقه به هر مورد (٭)

امتیاز متعلقه در شش ماه

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

معدل امتیازات

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٭5 ٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده جدول :                                      سمت :                                   تاریخ تکمیل :

 

 

٭   حداکثر امتیاز ، بالاترین امتیازی می باشد که بعد از تشکیل کمیته ، با توجه به ویژگیهای کارگاه توسط اعضاء کمیته برای هر یک از موارد مندرج در جدول در نظر گرفته شده و در ستون مربوطه منعکس و سپس جهت اجراء به مدیریت کارگاه ارائه می گردد. این امتیازات که بهر حال هیچیک بیشتر از 10 نخواهد بود در شروع کار اعضاء بعدی کمیته قابل تجدید نظر می باشد . کمیته می تواند برای این امر از نظر مشورتی مشاوران و کارشناسان کارگاه استفاده نماید.

٭٭ در صورتیکه با توجه به ویژگیهای فعالیت کارگاه کمیته مورد دیگری را بری تشویق معمولی تشخیص دهد می تواند با اطلاع و تائید اداره کل کار و امور اجتماعی مرکز استان یک مورد در ردیف 5 جدول اضافه نموده و امتیازتش را نیز مانند سایر موارد این جدول ارزیابی و محاسبه نماید.

 

جدول شماره دو تشویقات معمولی

          

نام و نام خانوادگی :                                                                 شغل کارگر :                                           قسمت (محل ) کار کارگر :

           

ردیف

شرح موارد

حداکثر امتیاز متعلقه به هر مورد (٭)

امتیاز متعلقه در شش ماه

میانگین

امتیازات

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

1

مشارکت فعال و موفقیت آمیز در امر افزایش سطح مهارت کارگران بنا به توصیه مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

کوشش موثر در امر افزایش سطح مهارت شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

مراقبت و نگهداری فوق العاده از تجهیزات و ابزار کار مربوط به کارگر و اطلاع بمسئولین برای سرویس بموقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

فعالیهای موثر در ترویج و نشر فرهنگ اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٭5 ٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٭6٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٭7٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده جدول :                                      سمت :                                   تاریخ تکمیل                             :

 

٭ - به زیر نوریس (٭) جدول شماره یک تشویقات معمولی مراجعه شود.

٭٭ - به زیر نویس (٭٭) جدول شماره یک تشویقات معمولی مراجعه شود با این تفاوت که در این جدول بجای یک مورد ، تا 3 مورد را می توان انتخاب نمود.

 

 

ماده 5

تشویق موردی

الف ) شرایط تشویق موردی : تشویق موردی شامل کارگرانی می گردد که حداقل یک مورد از بندهای مندرج در جدول تشویقات موردی را انحام دهند . (1)

ب ) روش ارزیابی : کارگری که یک یا چند مورد از جدول تشویقات موردی را انجام داد کارش توسط سرپرست ، مدیر و یا هر شخصی که در کارگاه عملاً سرپرستی مستقیم وی را بعهده دارد ارزیابی شده و در ردیف های مربوطه جدول ، امتیازی اخذ می نماید سپس ظرف 10 روز جدول امتیازات بهمراه گزارش کار کارگر برای بررسی و اتخاذ تصمیم کمیته توسط مدیر کارگاه به کمیته مذکور تحویل می گردد.

توضیح : در صورتیکه کارگری خود را محق به دریافت امتیاز بداند و مدیر یا سرپرست مربوطه بعللی وی را محق ندانسته و برای تشویق اقدامی ننمایند و یا اینکه کارگر به امتیاز داده شده ازطرف مدیریت یا سرپرست اعتراض داشته باشد می تواند مستقیماً همراه با مدارک و دلائل کافی جهت ارزیابی کار یا طرح خود به کمیته مراجعه نماید.

ج : نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیته : کمیته پس از دریافت جدول امتیازات و گزارش کاری و یا اعتراض کارگر ، بمنظور رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه می دهد ، کمیته می تواند با دعوت از مسئولان و کارشناسان فنی مربوط در جلسات خود از نظریات مشورتی آنان استفاده نماید.

کمیته پس از تعیین امتیاز نهائی به نسبت هر پنج امتیاز یک روز مزد و مزایا و یا یک روز مرخصی با استفاده از مزد و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه بعنوان پاداش در نظر گرفته و برای اجرا به مدیریت اعلام خواهد نمود . )

کمیته در صورت لزوم می توانند با توجه به امکانات موجود علاوه بر پاداش نقدی فوق الذکر مطابق یک یا چند بند از بندهای ذیل ، کارگر را مورد تشویق قرار دهد :

-         ترتیب ملاقات با مقام رهبری

-         ترتیب ملاقات با رؤسای قوای مقننه ، مجریه ، و دیگر مقامات مملکتی

-         ترتیب معرفی  از طریق رسانه های گروهی

 

 

 

 

1- تشویق در حضور کارگران و درج در پرونده توسط کارفرما

 

توضیح 1 :

در صورتی که سرپرست کارگر یا مدیریت و نیز کمیته از نظر پاداش نقدی ارزش کار و یا طرح کارگر را استثنائاً بیش از حداکثر امتیاز پیش بینی شده تشخیص دهد ، پس از تعیین امتیاز و پاداش متعلقه به شرط تائید اداره کل کار و امور اجتماعی محل آن پاداش را به کارگر اعطاء خواهد نمود.

توضیح 2 :

کمیته پس از تشویق می بایبست یک نسخه از طرح ارائه شده کارگر را جهت اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

 

جدول تشویقات موردی

نام و نام خانوادگی :                           شغل کارگر :                     قسمت (محل ) کار کارگر :

شماره ردیف

شرح موارد

حداکثر امتیاز متعلقه به هر مورد ٭

امتیاز متعلقه به نظر سرپرست مستقیم کارگر

امتیازمتعلقه به نظر کمیته

 

1

1-1

2-1

3-1

 

ارائه طریق عملی و موردقبول جهت کاستن ضایعات (٭٭ )

 

 

 

 

2

1-2

2-2

3-2

ارائه طریق عملی و مورد قبول در بهبود کمی و کیفی تولید و فعالیت کارگاه

 

 

 

 

3

1-3

2-3

3-3

ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلی بمنظور بهبود شرایط کار

 

 

 

 

4

1-4

2-4

3-4

هوشیاری و اقدام بموقع در موارد حساس که باعث جلوگیری از بروز حوادث و خسارات جانی و مالی میگردد

 

 

 

 

5

1-5

2-5

3-5

 

انجام تعمیرات و خدمات فنی و اساسی و مهم و خارق العاده بدستور مدیریت

 

 

 

 

ادامه جدول تشویقات موردی

6

1-6

2-6

3-6

  

اختراع و ابتکار مؤثر در امور کارگاه

 

 

 

 

٭٭٭

7

1-7

2-7

3-7

 

 

 

 

٭٭٭

8

1-8

2-8

3-8

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده جدول :                سمت :                تاریخ تکمیل  :

 

(٭) ستون حداکثر امتیاز در هر مورد در این جدول برابر 100 (صد ) می باشد.

(٭٭ )  نظریه تنوع نوع فعالیت کارگاهها ، کمیته هر کارگاه می تواند با توجه به ویژگیهای کارگاه و فعالیت آن هر یک از موارد پیش بینی شده در این جدول را حداکثر به سه بخش کوچکتر تقسیم نماید . سپس برای هر بخش امتیازی در نظر بگیرد . البته باید توجه داشت که مجموع این امتیازات (سه بخش کوچکتر ) از حداکثر امتیاز تعیین شده برای هر مورد ببشتر نباشد.

(٭٭٭ ) با توجه به ویژگیهای فعالیت کارگاه ، کمیته می تواند یک یا دو مورد دیگر از تشویقات موردی را با تائید اداره کار محل به جدول فوق اضافه نماید.

 

 

فصل سوم مقررات انضباطی (تخلفات )

 

ماده 6 :

در این آئین نامه منظور از تخلفات آندسته از تخلفاتی است که جرائم جزایی نداشته و در مراجع قضایی قابل تعقیب  نباشد ولی اخلال و بی نظمی در محیط کارگاه را فراهم آورد.

ماده 7 :

چنانچه بر اثر اقدام مدیریت با نمایندگان قانونی او کارگری تحویل مراجع قضایی شود و در دادگاه صالحه جرم وی ثابت نشده و تبرئه گردد محق به بازگشت بکار و دریافت مزد و مزایای ایام بلاتکلیفی می باشد . ضمناً کارگر پس از برائت چنانچه بعمل کارفرما معترض باشد می تواند موضوع را در مراجع صلاحیت دار قضایی مطرح تا طبق قانون و مقررات مربوطه با کارفرما رفتار شود.

ماده 8 :

در صورت وقوع تخلف جهت تنبیه متخلف مراحل زیر رعایت می گردد.

الف ) سرپرست ، مدیر و یا هر شخصی که عملاً سرپرستی مستقیم کارگر در کارگاه را به عهده دارد و یا مسئولین قسمت کارگزینی و امور اداری کارگاه بر حسب مسئولیت های مربوطه نسبت به نوع تخلف در صورت مشاهده تخلف موضوع را به کارفرما و یا نماینده قانونی وی گزارش می نماید کارفرما یا نماینده قانونی وی تخلف را بررسی نموده و در صورت لزوم می تواند مسئله را برای تصمیم گیری به کمیته ارجاع نماید.

ب ) کمیته پس از دریافت گزارش با توجه به شواهد و مدارک مستند بررسی و تحقیقات لازم را بعمل آورده و با رعایت جداول تخلفات نظر خود را به مدیریت ارائه خواهد نمود.

- کارفرما می تواند نظر کمیته را اجرا نماید.

ماده 9 : در این آئین نامه تخلفات به دو دسته عمده طبقه بندی شده اند.

 دسته اول شامل تخلفات (تأخیر ورود ) و (غیبت غیر موجه ) که در دو جدول تنظیم گشته و دسته دوم شامل سایر   " تخلفات " می باشد . این دسته نیز به دو درجه تقسیم و برای هر درجه جدولی در نظر گرفته شده که در ذیل در مورد هر جدول به تفصیل شرح داده شده است.

 

جدول تخلفات تاخیر ورود

جدول کل تاخیر ورود غیر موجه

بیش از 24 ساعت در ماه

 

4 تا 12ساعت در ماه

13 تا 24 ساعت در ماه

نوبت اول

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی + اخطار شفاهی

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و مزد تعطیل هفتگی + اخطار کتبی

در این باره کمیته با توجه به دو ستون قبل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و مزد تعطیل هفتگی + اخطار کتبی

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و مزد تعطیل هفتگی + توبیخ کتبی با درج در پرونده

نوبت سوم

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و مزد تعطیل هفتگی + توبیخ کتبی با درج در پرونده

در این نوبت و احیاناً نوبتهای بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته تصمیم لازم را تا حد اخراج خواهد گرفت

 

توضیح 1 : در کارگاههائیکه تاخیر ورود کارکنان موجب اختلال در فعالیت کارگاه می شود و یا در مورد کسانیکه پستهای کلیدی و حساس دارند ، کمیته قبلاً با توجه به ویژگیهای کارگاه می تواند تنبیهات افراد مسئول نظیر افراد فوق الذکر را برای تاخیر ورود غیر موجه تعیین و پس از تایید اداره کل کار و امور اجتماعی در آئین نامه انضباطی کارگاه منکعس نماید.

توضیح 2 : در مورد اجرای جدول فوق وضع سرویس و بعد مسافت و مشکلات دیگر رفت و آمد کارگران در نظر گرفته و تاخیر ورود ناشی از اتفاقاتی از قبیل حوادث و سوانح غیر مترقبه برف و باران و یخبندان و کولاک شدید و ناگهانی که موجب کندی یا توقف رفت و آمد شود ، موجه تلقی می گردد.

توضیح 3 : عدم پرداخت مزد و مزد تعطیل هفتگی و مزایای جنبی قانونی به نسبت ساعات تأخیر محاسبه می گردد.

توضیح 4 : در صورتیکه کارگری احتمالاً در هر ماه تا 3 ساعت تاخیر ورود داشته باشد مدیریت می تواند برای هر بار به نسبت تاخیر ورود غیر موجه از مزد و مزایای جنبی یا با موافقت کارگر از مرخصی استحقاقی وی کسر نماید. عدم کسر از مرخصی یا مزد توسط کارفرما منعی ندارد.

 

 

 

جدول تخلفات و تنبیهات غیبت غیر موجه

 

مجموع غیبت غیر موجه تا 7 روز در ماه

مجموع غیبت غیر موجه

15 روز  و بیشتر درماه

نوبت اول

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت + اخطار کتبی با درج در پرونده

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت + توبیخ کتبی با درج در پرونده

در این باره کمیته با توجه به دو ستون قبل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت + توبیخ کتبی با درج در پرونده

در این نوبت و احیاناً نوبتهای بعد علاوه بر تنبیهات قبل ، کمیته تصمیم لازم را تا حد اخراج اتخاذ خواهد نمود

نوبت سوم

علاوه بر تنبیهات نوبت قبل ، کمیته تصمیم لازم را تا حد اخراج اتخاذ خواهد نمود

 

 

توضیحات شماره 1 و 2 جدول تخلفات تاخیر ورود درباره این جدول نیز به تناسب مراعات می گردد.

 

جدول تخلفات درجه 1

1- افشاء اخبار و اطلاعات و آمار محرمانه کارگاه اعم از اقتصادی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر آن به ترتیب به استثناء افشاء عملیات غیر قانونی

2- سوء استفاده از اختیارات شغلی و تحمیل هر نوع کار غیر اداری و غیر اخلاقی به کارگران

3- جعل و الحاق و مخدوش و تحریف کردن اسناد و مدارک به قیمت سوء استفاده (پس از اثبات موضوع در مراجع ذیصلاح )

4- ارائه مدارک تقلبی و جعلی بجهت استخدام و یا در جریان اشتغال جهت برخورداری از امکانات رفاهی ( پس از اثبات موضوع درمراجع ذیصلاح )

5- تشویق و ترغیب کارگران به کم کاری

6- اعمال و قصور کارگر که موجب بروز حادثه و از بین رفتن و آسیب دیدن ماشین آلات و ابزار کارگاه و یا خرابی محصول گردد . (پس از تائید کارشناس ذیربط)

7- اعمال و قصور کارگر که موجب بروز حوادث ناشی از کار منجر به مرگ ، نقص عضو یا جراحت عمقی کارگر در کارگاه شود . (پس از تائید کارشناس ذیربط)

8- ایراد ضرب و جرح در محل کار (در صورتیکه بعللی از مراجعه به مراجع صالحه صرفنظر گردد)

9- رشوه دادن ، رشوه گرفتن ، اختلاس و سوء استفاده از اموال و ابزار کارگاه ( پس از اثبات موضوع در مراجع ذیصلاح )

10 – از کار انداختن سیستم حفاظتی و یا عدم استفاده از حفاظها ، ماشین آلات و دستگاهها

11- خوابیدن در محل کار در ساعات کار

12 – استعمال دخانیات در محلهای اکیداً ممنوع

13- بی حرمتی به موازین شرح مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوری اسلامی در کارگاه

14- زدن کارت حضور و غیاب سایر کارگران

تنبیهات :

نوبت اول : اخطار کتبی با درج در پرونده

نوبت دوم : از توبیخ با درج در پرونده تا اخراج

نوبت سوم : احیاناً نوبتهای بعد کمیته تصمیم خود را تا حداخراج خواهد گرفت.

 

جدول تخلفات درجه 2

1- ترک محل کار بدون اطلاع سرپرست مستقیم و مسئولین مربوط درساعات کار

2- استفاده غیر موجه از ابزار و وسائل کارگاه

3- گزارش خلاف واقع و شایعه پراکنی در محیط کارگاه

4- مسامحه در استفاده به موقع از وسائل ایمنی ، حفاظتی ، بهداشتی بهنگام کار و سهل انگاری در اجرای دستورات و مقررات مربوط به حفاظت و بهداشت کار به تشخیص کمیته حفاظت و بهداشت یا مسئول ایمنی کارگاه

5- عدم مراقبت او نگهداری از تجهیزات و ابزار کار مربوط به شغل خود

6- فحاشی و توهین و بی حرمتی و حرکات ناهنجار در محیط کار

تنبیهات :

نوبت اول : اخطار شفاهی

نوبت دوم : اخطار کتبی با درج در پرونده

نوبت سوم : در این نوبت و احیاناً نوبتهای بعد کمیته با توجه به تنبیهات جدول درجه یک تخلفات تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

توضیح :

اعمال تنبیهات فوق در مورد بند یک مانع از کسر مزد و مزایای مربوط به عدم انجام وظیفه در موقع ترک کارگاه نخواهد بود.

 

ماده 10 :

موارد زیر غیبت موجه محسوب می شوند:

الف - ازدواج دائم سه روز با مزد

ب – فوت اقوام درجه یک (پدر – مادر – همسر – فرزند – خواهر – برادر) حداکثر تا یک هفته با توجه به فاصله محلی که مراسم در آنجا شده تا محل کارگاه

مدت سه روز از ایام مذکور در مورد پدر – مادر – همسر و فرزندان مرخصی با استفاده از مزد خواهد بود.

ج ) تولد فرزند بمدت دو روز

د) احضار فرد توسط مراجع قضایی و قانونی جهت ادای شهادت و مشابه آن بمدت مورد لزوم با ارائه برگ احضاریه و یا گواهی مراجع قضایی و قانونی مربوط

ه ) سایر موارد پیش بینی نشده به تشخیص کمیته

تبصره 1 )  :

در کلیه موارد باید مراتب بطریق ممکن به اطلاع مسئولین کارگاه رسانیده شود.

تبصره 2 ) :

تشخیص صحت و سقم موارد فوق ابتدا با مدیریت کارگاه (کارفرما ) بوده و در صورت وجود اختلاف کمیته در این مورد اظهار نظر خواهد نمود.

تبصره 3 ) :

در صورت موافقت کارگر غیبت موجه از مرخصی استحقاقی وی کسر می گردد و در غیر این صورت نسبت به ایام غیبت مزدی پرداخت نمی گردد.  عدم کسر از مرخصی و یا مزد توسط کارفرما منعی ندارد.

 

فصل چهارم – مقررات اجرایی

ماده 11- کمیته انضباط کار مرکب از افراد زیر تشکیل می گردد.

الف – در کارگاههایی که تعداد کارکنانش 25 نفر یا بیشتر باشد .

نماینده شورای اسلامی یا نماینده کارگران          دو نفر

نماینده مدیریت یا کارفرما (حتی المقدور از کادر کارگزینی )  دو نفر

نماینده از میان سرپرستان کارگاه و با انتخاب سایر سرپرستان ) یک نفر

ب – در کارگاههائیکه تعداد کارکنانش کمتر از 35 نفر باشد:

نماینده شورای اسلامی یا نماینده کارگران        یک نفر

نماینده مدیریت یا کارفرما       یک نفر

نماینده به انتخاب دو نفر اعضاء اخیرالذکر        یک نفر

(در صورت عدم توافق نظرو احد کار وامور اجتماعی در مورد انتخاب نفر سوم لازم الرعایه است )

ماده 12 – مدت فعالیت کمیته دو سال می باشد.

ماده 14 – اعضاء کمیته باید دارای سوء سابقه نبوده و به فساد اخلاق و عدم تعهد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران و بی اعتنایی نسبت به مقدسات جامعه مشهور نباشد.

ماده 15 – تشکیل جلسات کمیته :

الف – کمیته عنداللزوم تشکیل جلسه داده و نظر خود را نسبت به موضوع مورد بحث اعلام می نماید به هر حال موظف است حداکثر تا یکماه پس از اخذ گزارش تخلفات یا تشویقات و یا هر گونه شکایات و اعتراضات به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.

ب – اعضاء کمیته در اولین جلسه از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان دبیر جلسه انتخاب      می نماید دعوت عضاء برای تشکیل جلسات بصورت کتبی از وظائف دبیرو بنا به تصمیم رئیس کمیته می باشد در دعوتنامه ها باید دستور جلسه قید گردد.

ج – جلسات فوق العاده کمیته بنا به درخواست حداقل دو نفر از اعضاء تشکیل می گردد.

 

رئیس  کمیته موظف است نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده حداکثر ظرف مدت 1 تا 10 روز اقدام نماید.

ه  - تصمیمات کمیته فی المجلس توسط دبیر جلسه صورتجلسه شده و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه رسیده و به مدیریت کارگاه جهت اقدام مقتضی ابلاغ می گردد و یک نسخه از آن نزد کمیته نگهداری می شود.

تبصره :

در صورتیکه در مهلت مقرر نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده اقدام نشده متقاضیان تشکیل جلسه می توانند به اداره کل کار وامور اجتماعی محل مراجعه نمایند.

ماده 16- جلسات کمیته انضباط کار با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه کمیته انضباط کار به دلیل عدم حضور کلیه اعضاء در دو جلسه متولی رسمیت پیدا نکند موضوع مستقیماً از سوی ذینفع قابل طرح در مراجع حل اختلاف می باشد.

ماده 17 - تصمیمات کمیته انضباط کار در کلیه موارد با اکثریت آراء معتبر است مگر در زمینه اخراج که مقررات ماده 27  قانون کار لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 18 -  چنانچه هریک اعضاء کمیته پی در پی  بدون عذر موجه در جلسه حضور نیابند از طرف کمیته به وی اخطار کتبی خواهد شد در صورتیکه این غیبت برای سومین بار متوالی انجام پذیرد حکم محرومیت از شرکت در جلسات برای وی صادر خواهد شد.

تبصره :

شخص محروم شده درصورت اعتراض به رأی می تواند حداکثر تا 10 روز بعد از ابلاغ حکم با دلائل کافی کتباً اعتراض  خود را به رئیس یا دبیر کمیته تسلیم نموده و در اولین جلسه کمیته که بعد از تقدیم اعتراض تشکیل       می گردد جهت ادای توضیحات حاضر شود کمیته پس از استماع اظهارات شاکی و با توجه به مدارک  ارائه شده تصمیم نهایی خود را در این باره خواهد گرفت.

ماده 19 – هر گاه یکی از اعضاء از شرکت در جلسات کمیته محروم و یا در اثر فوت،  استعفاء ، اخراج یا هر دلیل دیگر امکان شرکت در جلسات را نداشته باشد نماینده دیگری با توجه به ماده 13 برای باقی مانده مدت دوره کمیته انتخاب و معرفی خواهد شد

ماده 20 – تصمیمات و نظرات کمیته نباید مغایر با قانون کار و آئین نامه و مقررات مربوطه و نیز این آئین نامه باشد.

 

تصمیمات در 5 نسخه تنظیم و بصورت زیر توزیع می گردد.

نسخه اول جهت ابلاغ به کارگر

نسخه دوم جهت ابلاغ به کارفرما یا نماینده قانونی وی

نسخه سوم جهت ضبط در پرونده پرسنلی کارگر

نسخه سوم جهت ضبط در بایگانی کمیته

نسخه پنجم واحد کار و امور اجتماعی محل

 

فصل پنجم مقررات متفرقه

 

ماده 12 – با توجه به ویژگیهای کارگاه ، کارفرما می تواند قبل از تصویب و اجرای آئین نامه انضباط کار موارد پیش بینی جداول تخلفات را با توجه به اهمیتی که هر مورد برای آن کارگاه دارد در جداول مزبور جابجا نمایند به این ترتیب یا مواردی از جدول تخلفات درجه 1 حذف و به جدول تخلفات درجه 2 اضافه و یا بالعکس آنرا انجام دهد و در صورتی که مورد یا مواردی که به هر یک از جداول تخلفات اضافه و یا حذف نموده پس از تائید اداره کل کار وامور اجتماعی آن را به اجرا درآورد.

ماده 22 – چنانچه از تاریخ آخرین تخلف که مجازات و تنبیهات آن اعمال شده ظرف حداقل مدت 6 ماه خلاف دیگری از کارگر مشاهده نشود با رأی کمیته آثار قبلی تخلف وی در جدول مربوطه یک تا دو درجه برای یک تا دو نوبت کمتر می شود.

ماده 23 – در صورت بروز هر گونه اختلاف در مورد آئین نامه انضباط کار نظر ادارات کل کار و مراکز استان و نهایتاً مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار قطعی می باشد.

ماده 24 – این آئین نامه در                  ماده و                 تبصره و             جدول در تاریخ               

به تائید اداره کل کارو امور اجتماعی استان رسیده و از تاریخ مذکور بمدت دو سال قابل اجرا می باشد.

 

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش