کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

 

بسمه تعالی

قرارداد کار موقت

 

شماره :

تاریخ :

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی – مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می شود.

                                                   

 1.  مشخصات طرفین:

کارفرما : آقای                                           فرزند  :                                شماره شناسنامه  :                                                به  

نشانی :

 

کارگر : آقای / خانم                                 فرزند                                    متولد                                  شماره شناسنامه                                      شماره ملی                                             میزان تحصیلات                         نوع و میزان مهارت                                          به نشانی                                                                                                                                                       منعقد می گردد.

 

 1.  نوع قرارداد: دائم / موقت / کارمعین:      موقت
 2.  نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد:  
 3. محل انجام کار:
 4. تاریخ انعقاد قرارداد:  از تاریخ                                        تا تاریخ :                                      
 5. مدت قرارداد:
 6. ساعات کار: از ساعت                   تا ساعت                            مطابق ماده 51  قانون کار میباشد .

 

 1.  حق السعی:

الف:(مزدثابت روزانه                                                               ریال)

 حقوق ماهانه                                                                ریال

 

 ج: حق مسکن                                                               ریال

 

  د : حق عائله مندی                                                       ریال

 

  ه : بن کارگری                                                            ریال

 

  ح : سایر مزایا                                                              ریال

(به حروف                                                                                       )

        جمع :                                                                   ریال

 

 1. حقوق و مزایا به صورت ماهیانه به کارگر در حساب شماره                               نزد  بانک                  شعبه                  توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.
 2. بیمه: به موجب ماده (148) قانون کار کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی ویا سایر دستگاههای بیمه گذار بیمه نماید.
 3. عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار - مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی - به ازای یکسال کار معادل شصت روز مزد ثابت / مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.
 4. حق سنوات و مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون و مصوبه 25/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.
 5.  شرایط فسخ قرارداد:

این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است.

 فسخ قرارداد                                    روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می شود.

 1. سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، تعطیلات رسمی و تعطیلاتی که توسط دولت تعیین می گردد ،  نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.
 2.  این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود، یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری( در صورت وجود ) و یک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود.

 

                                                       

محل امضا کارفرما

محل امضا کارگر

 

 

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش