کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

شجاعت یعنی چه؟

'' محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود :

'' شجاعت یعنی این ''

و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته بود !  اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون ...استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند فکر می کنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟.......!!! دکتر شریعتی !!!

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش