کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
عناوین دروس کاردانی علوم قضایی
دروس پیش نیاز   دروس تخصصی
کد درس نام درس واحد پیش نیاز کد درس نام درس واحد پیش نیاز
نظری عملی نظری عملی
70060 عربی پیش نیاز 1 2 0   70080 حقوق جزای عمومی 2  2   70030
70070 عربی پیش نیاز 2 2 0 70060 70090 حقوق بین الملل 2   70010
10003112 فارسی پیش دانشگاهی 2 0   70100 حقوق اداری 3   70010
10003113 زبان پیش دانشگاهی 2 0   70110 اصول فقه 2   70060
  جمع 8   70120 متون فقه 1 2   70110
          70130 قواعد فقه 2   70120
دروس عمومی 70150 حقوق تجارت 1 2   70010
کد درس نام درس واحد پیش نیاز 70160 حقوق تجارت 2 2   70150
نظری عملی 70170 حقوق مدنی 2 2   70040
10030 معارف اسلامی 1 2 0   70180 حقوق مدنی 3 2   70170
10140 فارسی عمومی 3 0   70190 حقوق مدنی 4 2   70180
10150 زبان خارجه 3 0   70200 آیین دادرسی مدنی 1 2   70040
10160 اخلاق و تربیت اسلامی 2 0   70210 آیین دادرسی مدنی 2 2   70200
10190 جمعیت و تنظیم خانواده  1 0   70220 آیین دادرسی کیفری 1 2   70080
10100 تربیت بدنی 1 0 1   70230 آیین دادرسی کیفری 2 2   70220
  جمع  12   70240 اجرای احکام مدنی و کیفری 2   70230و 70210
دروس اختیاری 70250 آیین نگارش مکاتبات اداری 2   10150
کد درس نام درس واحد پیش نیاز 70260 حقوق جزای اختصاصی 3   70080
نظری  عملی 70270 ادله اثبات دعوی 2   70190
7030 حقوق ثبت 1 0   70280 پزشک قانونی 2   70080
70310 جرم شناسی 1 0   70290 حقوق کار و بیمه های اجتماعی 2   70190
70320 بایگانی اسناد و مدارک 1 0   70300 اخلاق کارگزان  1   10160
70330 حقوق بانکی 1 0     جمع 45  
70340 حقوق بیمه 1 0   دروس پایه
70350 پلیس علمی 1 0   کد درس نام درس واحد پیش نیاز
70360 کارآموزی علمی   1   نظری عملی
70370 مبانی مدیریت دولتی 1 0   70010 مقدمه علم حقوق 2 0  
70380 مبانی جامعه شناسی 1 0   70020 حقوق اساسی 3 0  
70390 حقوق ثبت 1 0   70030 حقوق جزای عمومی 1 2 0  
  آشنایی با مبانی دفاع مقدس 2 0     70040 حقوق مدنی 1 2 0 70010
دانشجو موظف است از عناوین فوق 5 واحد را بگذراند   70050 آمار و انفورماتیک 0.5 0.5  
    جمع 10  
تذکر : گذراندن دروس روخوانی قرآن و وصایای امام علاوه بر دروس عمومی فوق الزامی است .
مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش