کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

نقش آموزش و بهسازی نیروی انسانی بر بهره وری سازمان

بهزاد جعفری

نیروی انسانی همه افراد (معلم ، کارمند ، مدیر ، مهندس ، کارشناس و ... ) را شامل می شود . پس می توان گفت که مهم ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می دهد که می تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند ، استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است ، به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب  می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است .

نظام اداری و مدیریت در جوامع در حال توسعه مانند ایران به دلیل محدودیت های ناشی از کمبود نیروی انسانی ماهر ، نقش و اهمیت ویژه ای می یابد . شاید بتوان از منابع موجود فیزیکی با انتخاب و به کارگیری شیوه های صحیح فنی و تکنولوژیکی مناسب استفاده صحیح و درستی کرد و لیکن استفاده مطلوب از منابع انسانی ، ایجاد انگیزش و روحیه ، تشریک مساعی و همکاری به سهولت میسر نیست . بنابراین بهبود بهره وری نیروی انسانی باید یکی از اهداف مهم هر کشور ، سازمان یا نهاد تلقی شود و برای آن برنامه ریزی دقیق و صحیحی را تدارک ببینند به دلیل محدود بودن ظرفیت های انسانی ، عوامل بی شماری بر بهره وری نیروی انسانی مؤثر بوده است که مهم ترین آنها عبارتند از :انگیزش ، آموزش ، ارتباط نیروی انسانی با مدیریت ، محیط کار ، مدیریت ، از میان این عوامل به اجمال به نقش آموزش نیروی انسانی در افزایش کارآیی و اثر بخشی در سازمان ها می پردازیم : آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی است . پس از نظام جذب ، نظام بهسازی و به کارگیری مناسب منابع انسانی قرار دارد . در حقیقت آموزش از مهم ترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند آموزش و بهسازی باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت بالاترو توانایی و مهارت بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محول شده و در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی با کار آیی و ثمربخشی بهتر و بیشتر است .

مایکل لوبوف در کتاب خود در ضرورت سرمایه گذاری در آموزش می نویسد :

برای رشد و پیشرفت کارکنان سرمایه گذاری کنید ، اگر برای مشاغل و مسئولیت های بالاتر آماده نشده باشند، ترفیع از داخل سازمان فاجعه آفرین است . سازمانی هایی که کارکنان وفادار دارند در تعلیم و تربیت و آموزش و پیشرفت مستمر آنان سرمایه گذاری می کنند .بدون تردید ، آموزش و رشد کارکنان گران قیمت است ، لکن اگر شما فکر می کنید که تعلیم و تربیت گران قیمت است ، هزینه نادانی را در نظر بگیرید ، دیر یا زود یک سازمان از طریق اشتباهات کارکنان از طریق پرداخت حقوق های بالاتر برای جذب کسانی که آموزش دیده اند یا از طریق صرف وقت برای کارکنانی که دارد، هزینه های اموزشی را می پردازدآخرین روش موجب شایستگی و وفاداری کارکنان می شود .

پیگورز و مایرز در زمینه نقش آموزش می گویند :

آموزش خوب ، نارضایتی شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند . یک چنین هدف های مهمی تحقق نمی یابند مگر آنکه تمام سلسله مراتب سازمان (از مدیر اجرایی تا کارکنان ) به اهمیت آموزشی اگاه باشند .

داشته می تواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا کند بنابراین می توان نتیجه گرفت که : یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بهره وری آموزش نیروی انسانی است . تکنیک های نو و طرح های جدید بهبود بهره وری نمی تواند بدون نیروی انسانی آموزش دیده در تمام سطوح سازمان به طور مؤثر ایجاد و یا به کار گرفته شود . برخی از مطالعات نشان داده است که همبستگی مثبت بسیار قوی بین آموزش و بهره وری وجود دارد . حتی مطالعات تطبیقی پیشرفت اقتصادی بین کشورهای مختلف نشان دهنده این امر بوده که هر کشوری که دارای نیروی انسانی آموزش دیده بوده است از بهره وری و رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده است .

اهداف آموزش نیروی انسانی :

کرل و کوزمیت معتقدند :

اهداف آموزش مشخص می کند انواع ، سطوح مهارت ها ، توانایی ها ، دانش و نگرش شرکت کنندگانی که برنامه کامل آموزش آنها را در بر می گیرد و هدف های مهم آموزش عبارتند از :

1- کمک به تصمیم گیری راجع به روش های مناسب بر فعالیت کارکنان و نیازهای مربوط به دگرگونی.

2- اهداف آموزش آنچه که انتظار می رود از آموزش دهنده و هم آموزش گیرنده را روشن می کند .

3- اهداف آموزش مبنایی را برای ارزیابی برنامه بعد از اجرای آن فراهم می کند .

کرل و کوزمیت : شش هدف مهم آموزش را بدین ترتیب بیان می کنند :

1- بهبود عملکرد            2- به روز کردن اطلاعات کارکنان        3- ترفیع شغل        4- حل مسائل                           5- آماده سازی برای ترفیع

6- آشنا سازی کارکنان جدید با اهداف سازمان

دکتر میر کمالی، هدف های آموزش نیروی انسانی را چنین بر می شمرند :

1- هماهنگی با تغییرات و پیشرفت های علمی و تکنولوژی در جهان .

2- هماهنگی با تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه .

3- هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع .

4- کسب مهارت های ادارکی ، فنی و روابط انسانی .

5- کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان .

6- تامین نیروی انسانی جدید به منظور جایگزینی .

7- فراهم آوردن زمینه های ترفیعات .

8- رشد کمی و کیفی تولید .

9- اثر بخشی و کارآیی نیروی انسانی

10- پرهیز از ضایعات (بهره گیری از امکانات و نیروها )

فواید و مزایای آموزش نیروی انسانی :

به طور کلی از مطالعه منابع در دسترس می توان فواید و مزایای آموزش کارکنان را به شرح ذیل بیان داشت که در برگیرنده فواید سازمانی ، اجتماعی و فردی کارکنان می باشد .

1- تسهیل در راه نیل به اهداف سازمانی .

2- ایجاد هماهنگی در نحوه انجام کارها و جلو گیری از تداخل وظایف و مسئولیت ها و دوباره کاری ها در سازمان .

3- شکوفا کردن استعدادهای نهفته کارکنان و تقویت روحیه و ایجاد ثبات در سازمان

4- کاهش در نظارت های مستقیم و غیر مستقیم .

5- ایجاد رضایت شغلی و کاهش میزان تمرد و کشمکش و غیبت و سایر رفتارهای ناهنجار و تقلیل سطح هزینه ها و حوادث .

6- تقلیل میزان هزینه های عمومی و بهبود کمی و کیفی محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط سازمان .

7 - تقویت حسن وفاداری و ایجاد حس انعطاف پذیری لازم و همبستگی کارکنان نسبت به سازمان .

8- ایجاد اعتبار و ارزش کارکنان و ارتقای سطح زندگی کارکنان از طریق ارتقای شغلی و تامین آتیه آنها .

9- ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی ، اجتماعی ، انفرادی ، خصوصی . 10- کمک به افزایش کارآیی فردی و اثربخشی سازمانی .

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش