کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

چرا بازنگری قانون اساسی لازم است ؟ همچنین چرا بعضی از قواعد قانون اساسی قابل تغییر نیستند ؟

قانون اساسی هر کشور به عنوان سند سیاسی حاکم بر ارزشهای هر کشور می باشد .  از این رو پیش بینی بازنگری آن نیز بایستی  مبتنی بر ضرورتهای اجتماعی ، تحولات و واقعیات جامعه به شیوه ای منطقی و با احتیاط و دقت صورت پذیرد . بنابراین  قابلیت تغییر و اصلاح قواعد آن کاری خردمندانه است. برعکس ، تصور یک قانون اساسی ابدی و جاودانه ، از کوته بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب ناپذیر زمان ناشی می شود . بهر حال  اگر امکان بازنگری  قانون اساسی پیش بینی نشود جامعه حتی از طریق انقلاب نیاز خود را به تغییر اعلام خواهد نمود .

موضوع دیگر اینست که بعضی از قواعد قانون اساسی  تا آن حد که چارچوب و استوانه های ارزش حاکم بر جامعه را بر هم نزند، عادی به نظر میرسد؛ اما اگر در ارکان نظام ( نظیر شکل حکومت ، ارزشها حاکم بر جامعه ، وحدت و تمامیت ارضی کشور و غیره ) تزلزلی ایجاد گردد و یا تغییراتی پدید آید ، آن نظام محکوم به فروپاشی خواهد بود . که به همین دلیل است بعضی از قواعد قانون اساسی برخی از کشورها غیر قابل بازنگری می باشد  .

 

تعریف دیگر :

 

قانون اساسی هر کشور به عنوان سند حاکمیت سیاسی هر کشور می باشد که از ارزش ویژه ای برخور دار است . به تبع بازنگری آن نیز عموماً در کشورهایی که قانون اساسی مدون دارند با تشریفات خاص از سوی مراجع ذی صلاح بدلیل نیازها و ضرورتهای اجتماعی و در محدودیت خاص زمانی با نظارت و دقت ویژه ای صورت می پذیرد . بنابراین بازنگری قانون اساسی کاری خردمندانه است و تصور یک قانون اساسی جاودانه کوته بینی سیاسی است که بازخورد آن مطمئناً بروز انقلابها و جنگها و دگرگونیهایی است که غالباً اساس قانون اساسی را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

بعضی از قواعد قانون اساسی قابل تغییر نیستند این به این دلیل است که

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش