کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
فغلبوا هنالک در آنجا مغلوب و خوار گردیدند
فلیس له الیوم هاهنا حمیم پس امروز او را در اینجا حمایتگری نیست
لیبلوکم ایکم حسن عملا تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوترین هستید
هو افضل العباد او برترین بندگان است
هو افضل من صدیقه او برتر از دوستش است
خلقه من تراب آن را از خاک آفرید
لله ما فی السماوات و ما فی الارض هر آنچه در آسمانها و هر آنجه که در زمین است از آن اوست
کما ارسلنا الی فرعون رسولا همانگونه که فرستاه ای به سوی فرعون فرستادیم
ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست 
ان ربی غفور رحیم همانا پروردگارم آمرزنده و مهربان است 
ان نفس الاماره بالسوء قطعاً نفس به بدی بسیار امر می کند 
فان الله کان بکل شیء علیما همانا خداوند به هر چیزی داناست 
نحن نقص علیک احسن القصص ما نیکوترین سرگذشت را بر تو حکایت می کنیم
ان الله لهو الغنی الحمید در حقیقت این خداست که خود بی نیاز ستوده صفات است 
ما فرطنا فی الکتاب من شی ء ما هیچ چیز را در کتاب فرو گذار نکرده ایم
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا می گویند ایو وای بر ما چه کسی ما را از آرامگاه مان برانگیخت ؟
فان کانتا اثنیتین فهما الثلثان مما ترک پس اگر در ورثه فقط دو خواهر باشند، دو سوم میراث برای آن دو است
الم نجعل له عینین و لسانا شفتین آیا به او دو چشم و یک زبان و دو لب نداده ایم؟
لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین به راستی در سرگذشت یوسف و برادرانش برای سئوال کنندگان نشانه های است 
کفی بربک هادیاً و نصیرا همین بس که پروردگارت هدایت کننده و یاور توست
قال انه یقول انها بقره صفراء گفت خداوند می فرماید آن ماده گاوی است زرد رنگ
یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین خدواند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند ، سهم پسر چون سهم دو دختر است
فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاط الدنیا پس جزای هر کس از شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود
السلام علی من اتبع الهدی بر هر کس که از هدایت پیروی کند درود باد
انی آنست ناراً لعلی اتیکم منها بقبس  من آتشی دیدم امید است که پاره ای از آن را برای شما بیاورم
فلما رای الشمس بازغه قال  پس چون خورشید را بر آمده دید گفت این پروردگار من است 
الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاه آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را بر پا می دارند
اولنک یدخلون الجنه آنان داخل بهشت می شوند
لا اعبد ما تعبدون آنچه می پرستید نمی پرستم
و تری الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب کوهها را می بینی گمان می کنی ثابت هستند در حالیکه آنها همانند ابرها حرکت می کنند
ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم همانا این قرآن به آنچه که استوار تر است هدایت می کند
فانی نسیت الحوت همانا من ماهی را فراموش کردم
ما وعدتنا علی رسلک آنچه به پیامبرانت وعده دادی
یجاهدون فی سبیل الله در اره خدا پیکار می کنند
علم کل اناس مشربهم ...یعلمون الناس السحر...فیتعلمون منها همه ی مردم آبشخورشان را دانستند ...به مردم سحر می آموختند... آنها از آن دو چیزهایی می آموختند 
مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش