کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

شرکت …………………………………………

فرم اطلاعات فردی

شماره پرونده  :

 

تاریخ :

1- نام

2- نام خانوادگی :

3- نام پدر :

4- شماره شناسنامه :            

5-  کدملی :

6- محل تولد : استان:                   شهرستان :                 بخش :                        دهستان:

7- تاریخ تولد :       /       /          13

8- محل صدور : استان:                   شهرستان :                 بخش :                        دهستان:

9- دین :           مذهب :

10- وضع تاهل:

     متاهل

مجرد

متارکه کرده ام

همسرم فوت کرده است

11- تعداد اولاد :              نفر

                   

 

12-     آخرین مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :……………………. نظام آموزشی :……………………. معدل کل : …………..  تاریخ اخذ مدرک :…………………

نام دبستان / دبیرستان محل تحصیل : ……………………………… شهرستان ……………………  استان ………………………..

 

از سال

تا سال

نام موسسه آموزش عالی

محل موسسه آموزش عالی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

معدل

13- سوابق تحصیلی آموزش عالی   ( به ترتیب اخذ مدرک)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سال

تا سال

نام موسسه آموزش دهنده مقام بورس دهنده

محل موسسه آموزشی

رشته تحصیلی  یا کارآموزی

عنوان گواهینامه

14- دور آموزشی     (تخصص یا کارآموزی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- نظام وظیفه : انجام نداده ام        انجام داده ام       مدت ماه  از تاریخ :………  تا تاریخ :….…...   ارتش           سپاه         نیروی انتظامی

 کسر جبهه ………  روز        محل خدمت :……………….                   معاف          نوع معافیت :…………………………….

 

16-  آیا شماره بیمه دارید :

          بلی

       خیر

 اگر پاسخ بلی است شماره بیمه را درج نمایید:…………………………….

 

17- نوع بیمه : تأمین اجتماعی         خدمات درمانی          نیروهای مسلح              بانک       

 18- تعداد دفترچه بیمه : . همسر. فرزند…… پدر .مادر .

 

19-  وضعیت مسکن  : تملیکی          استیجاری                 اجاره بها :                                  ریال

 

20- نشانی محل اقامت فعلی

استان

شهر

خیابان

خیابان فرعی

کوچه

پلاک

کدپستی

شماره تلفن

شماره همراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- نوع ایثارگری :   دارد               ندارد   

رزمنده

 از تاریخ :

 تا تاریخ :

  مدت :

یگان اعزامی:

مسئولیت :

محل خدمت :

نوع حضور:   داوطلبانه              غیرداوطلبانه    

استان:

شهرستان :

جانبازی

از تاریخ :

 درصد جانبازی:

 نوع جانبازی:

نام عملیات:

تاریخ اجرا:

آزادگی

از تاریخ :

تا تاریخ :

مدت اسارت :

محل اسارت :

نحوه احتساب:

تاریخ اجرا :

مفقودالاثر

از تاریخ :

تا تاریخ :

مدت مفقودی :

نام عملیات :

تاریخ اجرا :

شهید

تاریخ:

نام عملیات :

یگان اعزامی : جهاد          سپاه            ارتش             سایر 

محل شهادت : منطقه جنگی         بیمارستان                پس از گذشت ……. ماه از زمان مجروحیت

عامل شهادت : ترکش         گلوله         شکنجه         شیمیایی          ترور          تصادف          سایر 

تاریخ بازگشت  پیکر شهید به خانواده       /       /        محل دفن : شهرستان :                              نام مزار:

قطعه :                                                               ردیف :                                                 شماره :  

                         

 

22- افراد تحت تکفل

ر

نام

نام خانوادگی

نسبت

تاریخ تولد

نوع شغل

شغل

تاریخ تاهل

تاریخ طلاق

مدرک تحصیلی

تاریخ فوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23- مشاغل مورد علاقه (به ترتیب ارجحیت)

24- تخصصها و مهارتهای فنی و حرفه ای

25- آشنایی با زبان خارجه

26- گواهینامه رانندگی دارد          ندارد  

 

                    انگلیسی            فرانسه             آلمانی

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

پایه دوم

ویژه اسکریپر  

 

پایه یکم

ویژه غلطک     

 

ویژه لودر         

ویژه گریدر         

 

ویژه بلدوزر  

………            

 

27- حقوق در خواستی :

 

28- جدول سوابق غیر دولتی ( اعم از مشاغل آزاد و خصوصی )

ر

از تاریخ

تا تاریخ

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

عنوان شغل

نام موسسه

نشانی موسسه

مبلغ دریافتی

علت تغییر شغل

نوع سابقه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29- جدول سوابق دولتی ( اعم از وزارتخانه ها ، ارگانها و مؤسسات دولتی)

ر

ازتاریخ

تا تاریخ

مقطع تحصیلی

نوع استخدام

عنوان شغل

واحد سازمانی

سمت سازمانی

محل خدمت

وضعیت اشتغال

نوع سابقه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31- اطلاعات اضافی دیگری  که درخواست کننده میل به اظهار آن دارد از قبیل ( نوشته ها و تالیفات در زمینه های مختلف اعم از منتشره یا انتشار یافته و عضویت در انجمنهای حرفه ای )

 

 

32- مسئولیت هرگونه اظهار نظر خلاف واقع و کتمان حقایق بعهده اینجانب بوده ، بدین وسیله صحت اطلاعات فوق را گواهی می نمایم.

 

                                                                                                                                        تاریخ:               امضاء درخواست کننده :

 

33- اظهار نظر مسئول :

 

 

                                                                   تاریخ :         امضاء:

34- اظهارنظر مسئول واحد :

 

                                                          

                               تاریخ :              امضاء:

 

مسئول اموراداری :

               با توجه به درخواست نیرو و اظهار نظر از مصاحبه با نامبرده نسبت به بکارگیری اقدام گردد.

                                                                                                                                     تاریخ :                  مدیرشرکت :                                                                                                                  

 

کارگزینی :

            طبق ضوابط و مقررات جاری نسبت به تکمیل پرونده و اعلام آمادگی نامبرده جهت شروع کار اقدام لازم معمول گردد.

                                                                                                                                     تاریخ :                 مسئول اموراداری:

مندرجات فوق با پرونده تطبیق گردید . صحت مراتب گواهی می گردد.

                                                                                                              تاریخ :              کارگزینی:                                                              

 

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش